ขอแสดงความยินดีกับ CGISTLN ที่มี BLOG แล้ว ใช้แสดงความคิดเห็นต่างๆที่เกี่ยวกับงานด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ และงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ภูมิภาคฯ และขอใช้เจ้าหน้าที่ของศูนย์ภูมิภาคฯ  รีบเป็นสมาชิกด่วน