ทุกข์หมดได้เพราะตัวเรา...แต่เราไม่เคยใส่ใจสิ่งที่บรรเทาทุกข์ความเห็น (0)