บทความ สื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอน

ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศส่งผลให้การดำเนินชีวิตประจำวันของมนุษย์เปลี่ยนแปลงไปในด้านต่าง ๆ มนุษย์ต้องปรับตัวให้ทันสมัยทันต่อสถานการณ์ ในทางการศึกษาก็เช่นกันได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านต่าง ๆ ทำให้ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน การจัดการเรียนการสอนของครูได้นำสื่อเทคโนโลยีประเภทมัลติมีเดียมาใช้เป็นสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อมัลติมีเดียสำหรับการเรียนการสอน หมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ออกแบบเพื่อใช้ในการเรียนการสอน โดยผู้ออกแบบได้บูรณาการเอา ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง วีดิทัศน์ และข้อความเข้าด้วยกัน

ข้อดีของสื่อมัลติมีเดียคือ

1. สามารถเก็บข้อมูลได้หลายรูปแบบเช่น ฮาร์ดดีส แฮนดี้ไดร์ฟ และชีดีรอมเป็นต้น ซึ่งงายและสะดวกต่อการเก็บรักษา

2. สามารถช่วยในการออกแบบบทเรียนตอบสนองต่อแนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น

3. เป็นสื่อที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียน เรียนรู้ได้ด้วยตนเองตามศักยภาพ ตามความถนัดและความสนใจ

4. ผู้สอนสามารถใช้สื่อมัลติมีเดียเมื่อสอนเนื้อหาใหม่ เพื่อต้องการฝึกฝน เพื่อเสนอสถานการณ์จำลอง การสอนที่เน้นกระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหา

5. เป็นสื่อที่ใช้ได้กับทุกเพศทุกวัย ทุกระดับชั้น ทุกเวลาและสถานที่ แล้วแต่เนื้อหาที่ครูผู้สอนจะใช้สอน จะเห็นได้ว่าสื่อมัลติมีเดียเป็นสื่อเทคโนโลยีที่มีความสำคัญต่อกิจกรรมการเรียนการสอนอีกประเภทหนึ่งที่ช่วยให้ครูผู้สอนจัดการศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มัลติมีเดีย (Multimedia)ความเห็น (1)

ดร.วารนันท์ นิติศักดิ์
IP: xxx.158.167.64
เขียนเมื่อ 

คุณเขมิกา ครับ น่าสนใจครับแต่ช่วยยกตัวอย่างมัลติมีเดียที่ใช้ในการเรียนการสอนได้ไหมครับ