​170405-1 คำชวนสับสน ในการใช้ ชุด C – Compare & contrast

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถูกต้อง อ้างอิง มาตรฐานตามพจนานุกรม

Revised on 2017.04.04

Ref: #596550


Dictionary.com สะกด คำอ่าน “compare”

สะกดการออกเสียงเน้น พยางค์ สอง ว่า “kuh m-PAIR

Dictionary.com สะกด คำอ่าน “contrast”

นาม สะกดการออกเสียงเน้น พยางค์ แรก ว่า “KON-trast”

กริยา สะกดการออกเสียงเน้น พยางค์ สอง ว่า “kuh n-TRAST


Dictionary of Problem Words and Expressions

อ้างว่า ความหมายที่เกี่ยวเนื่อง ทำให้สับสน

ระหว่าง “compare” และ “contrast”

การ “compare” คือ

การ พิจารณา เพื่อสังเกตหา “ความเหมือน” มากกว่า ความต่าง

และการ ”contrast” คือ

การ จัดเป็น ตรงข้าม “เพื่อแสดงความแตกต่าง” มากกว่า ความเหมือน

วลี “compare to” และ “compare with” เช่น

‘Let’s compare this hat with that one.’

เมื่อเป็น กริยา ปกติ ตาม “contrast” ด้วย “with” เช่น

‘It is easy to contrast one’s life in peace with that in war.’

เมื่อเป็น นาม บ่อยครั้ง ใช้ “contrast” กับ “between” เช่น

‘The contrast between yesterday and today is astonishing.’

สำหรับ วลี “in contrast” อาจตามด้วย “to” หรือ “with” เช่น

‘How can you compare a man with (หรือ to) a mouse?’


Common Errors in English Usage

อธิบาย การใช้ compare to” และ “compare with” ที่บางครั้ง อาจแทนกันได้

ว่า “เมื่อต้องการ เน้น ที่ความเหมือน เมื่อเปรียบเทียบ สองสิ่ง”

คำที่ใช้ ทั่วไป คือ “to” เช่น

‘She compared his home-made wine to toxic waste.’

ว่า “เมื่อดูที่ ทั้งความเหมือน และความแตกต่าง

ให้ใช้ “with” เช่น

‘The teacher compared Steve’s exam with Robert’s to see whether they had cheated.’


Collins COBUILD English Usage Dictionary

อธิบาย การใช้ “compare”

เมื่อ ‘compare” สิ่งต่างๆ หมายถึง

“การพิจารณา ‘หาความแตกต่างและความเหมือน’ ของสิงนั้นๆ ว่าเป็นอย่างไร เช่น

‘It’s interesting to compare the two products.’

เมื่อใช้ “compare” ในความหมายนี้ สามารถตามด้วย “with” หรือ “to” เช่น

กล่าวว่า “It’s interesting to compare this product with the old one.”

หรือ “It’s interesting to compare this product to the old one.’ เช่น

‘The study compared Russian children with those in Britain.’

‘I haven’t got anything to compare it to.’

ถ้า สิ่งหนึ่ง “is compared to” หรือ “can be compared to” อีกสิ่งหนึ่ง

หมายถึง “กล่าวว่า ‘มันคล้ายกัน” เช่น

‘As a writer, he is compare frequently to Dickens.’

‘A computer virus can be compared to a biological virus.’

ในการใช้ ลักษณะนี้ ไม่อาจใช้ร่วมกับ “with”


Random House Kernerman Webster’s College Dictionary

กฎดั้งเดิม กำหนด การใช้ “compare”

ให้ ตามด้วย “to” เมื่อชี้ให้เห็น “likeness”

ระหว่าง “unlike persons or things” เช่น

“She compared his handwriting to knotted string.”

กฎ บอกว่า ควรตามด้วย “with”

“เมื่อพิจารณาที่ ‘two entities of the same general class”

เพื่อ หา ความเหมือน หรือความแตกต่าง เช่น

‘She compared his handwriting with mine.’

กฎที่มีเหตุผลนี้ มิได้มีการปฏิบัติตาม เสมอ แม้เมื่อใช้เป็นทางการ

การปฏิบัติ ทั่วไป

ตามปกติ ให้ใช้ “to” กับ

‘likeness’ ระหว่าง ‘members of different classes’ เช่น

‘To compare a language to a living organism.’

ให้ใช้ “to” และ “with” กับ ระหว่าง “members of the same category” เช่น

‘Compare the Chicago of today with (หรือ to) the Chicago of the 1890s.

เมื่อใช้ “compared” (รูป participle) ไม่ว่ากับการเปรียบเทียบ แบบใดๆ

สามารถเลือก ใช้ ได้ ทั้ง “to” หรือ “with”

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Revised C 170215ความเห็น (0)