ประเทศไทย vs ประเทศอินโดนีเซียอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่สุดในภูมิภาคอาเซียน แต่เนื่องจากจำนวนประชากรที่มาก เป็นอันดับที่ 4 ของโลก และอินโดนีเซียยังถูกจัดให้อยู่ในสถานะของประเทศกำลังพัฒนา

ข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบของประเทศไทยต่อประเทศอินโดนีเซีย

ข้อได้เปรียบ

1. อุตสาหกรรมยานยนต์และส่วนประกอบ ประเทศไทยได้เปรียบอินโดนีเซียเนื่องจากมีการพัฒนาอุตสาหกรรมมีมานานมีเครือข่ายชิ้นส่วนยานยนต์เป็นจำนวนมากกว่าอินโดนีเซีย ไทยมีแรงงานฝีมือที่เหนือกว่าอินโดนีเซียซึ่งยังขาดความรู้ความสามารถ และสภาพภูมิประเทศของอินโดนีเซียเป็นเกาะทำให้การพัฒนาด้วยระบบการขนส่งเป็นไปด้วยความยากลำบาก และใช้งบประมาณสูง

2. อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในภาพรวมประเทศไทยมีความได้เปรียบอินโดนีเซียในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เนื่องจากมีฐานการผลิต และการส่งออกที่ใหญ่กว่าในทุกกลุ่มสินค้า มีอุตสาหกรรมสนับสนุนเป็นจำนวนมาก

3. การแปรรูป. ประเทศไทยซึ่งมีความชำนาญด้านการแปรรูปมากกว่าประเทศอินโดนีเซีย

4. อุตสาหกรรมยางพารา ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีผลผลิตยางพารามากที่สุดในโลก และประสิทธิภาพในการผลิตผลิตภัณฑ์ยางพาราสูงกว่าอินโดนีเซีย

ข้อเสียเปรียบ

1. อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ประเทศอินโดนีเซียจะได้เปรียบประเทศไทย เพราะมีการผลิตสินค้าจำนวนมาก เนื่องจากค่าแรงถูก และมีแรงงานเป็นจำนวนมาก มีต้นทุนการผลิตต่ำ

2. การเกษตร อินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีศักยภาพสูงในการเพาะปลูกพืชผลการเกษตร เช่น ข้าว มันสำปะหลัง เป็นต้

3. ประเทศอินโดนีเซียมีข้อได้เปรียบในด้านค่าแรงงานที่ถูกกว่าประเทศไทย และไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการส่งออกทำให้ต้นทุนการส่งออกต่ำกว่าประเทศไทย

แหล่งที่มา : http://www.fact.fti.or.th

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เกร็ดความรู้ทางการเงินความเห็น (0)