STEM วิทยาศาสตร์ ม.3

กล้วยตาก

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชา วิทยาศาสตร์

สาระการเรียนรู้ การถ่ายโอนพลังงาน เวลาเรียน 6 ชั่วโมง

ตัวชี้วัด

วิทยาศาสตร์

เทคโนโลยี

วิศวกรรมศาสตร์

คณิตศาสตร์

1.อธิบายหลักการถ่ายโอนความร้อนทั้ง 3 ประเภทได้ (การนำ, การพา, การแผ่)

2.เลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมต่อการถ่ายโอนความร้อนได้ดี

3.อธิบายอุณหภูมิที่มีผลต่อการระเหยได้

4.อธิบายขนาด รูปทรง รูปร่าง หรือ พื้นที่ ที่เหมาะสมของวัตถุในการถ่ายโอนความร้อน

5.อธิบายปัจจัยของสภาพแวดล้อมทางความกดอากาศ ความชื้น ที่มีผลต่อการถ่ายโอนพลังงาน

1.สามารถวางแผน ออกแบบ และสร้างเครื่องมือ โดยอิงจากกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยถ่ายทอดความรู้ ความคิดเห็น เพื่อนำไปสู่การสร้างชิ้นงาน พร้อมทั้งสามารถใช้คอมพิวเตอร์ สืบค้นข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1.นำความรู้เกี่ยวกับการออกแบบเชิงวิศวกรรมไปใช้ในการสร้างชิ้นงาน

1.นำความรู้เกี่ยวการวัดขนาดและรูปทรงเรขาคณิตไปใช้ในการออกแบบเครื่องมือ

กิจกรรมการเรียนรู้

 • กิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียน
  • ใช้ภาพ หรือ วีดีโอ เกี่ยวกับวีธีทำกล้วยตาก
  • ใช้กิจกรรมการถาม-ตอบ เพื่อกระตุ้นความคิด
  • แบ่งกลุ่มผู้เรียน
  • ผู้เรียนสังเกต เครื่องมือ วิธีใช้ ในการตากกล้วย
  • สรุปความรู้ที่ได้จากการสังเกต
  • ครูนำความรู้ที่บูรณาการทั้ง S T E M มาใช้ในการสร้างเครื่องตากกล้วยที่เหมาะสม และเชื่อมโยงความรู้ไปที่วิทยาศาสตร์ ว่าใช้หลักการใดบ้าง ที่ทำให้กล้วยตากมีลักษณะที่ดีที่สุด

2.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ขั้นที่ 1 กำหนดปัญหาหรือความต้องการ

ครูกำหนดปัญหาให้แต่ละกลุ่ม “การตากกล้วยโดยวิธีการตามแบบใด จะทำให้กล้วยตากมีคุณลักษณะที่ดีที่สุด”

ขั้นที่ 2 รวบรวมข้อมูล

นักเรียนแต่ละกลุ่มแบ่งกันสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต หรือ สอบถามจากผู้รู้ ในการออกแบบทำเครื่องตากกล้วย แล้วนำความรู้มาออกแบบตามที่วางแผนไว้

ขั้นที่ 3 เลือกวิธีการ

นักเรียนแต่ละกลุ่มพิจารณาวัสดุ อุปกรณ์ ต่างๆ ที่จัดเตรียมไว้ ให้สอดคล้องกับรูปแบบที่ออกแบบไว้

ขั้นที่ 4 ออกแบบและปฏิบัติการ

นักเรียนออกแบบและร่างภาพ เครื่องมือตากกล้วยตามที่ออกแบบไว้ และช่วยกันลงมือทำเครื่องตากกล้วย

ขั้นที่ 5 ทดสอบ

นักเรียนแต่ละกลุ่มทดสอบการตากกล้วย โดยประเมินผลที่ได้

ขั้นที่ 6 ปรับปรุงแก้ไข

เมื่อนักเรียนดูผลที่เกิดขึ้น แล้วประเมินว่ายังไม่ดีพอ ให้ทำการปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

ขั้นที่ 7 ประเมินผล

นำกล้วยที่ตากไว้ มาดูความแห้ง ความชื้นที่ได้ในกล้วย โดยอาจจะนำมาทดสอบเบื้องต้นในห้องปฏิบัติการ แล้วประเมินผลเปรียบเทียบ ว่าเครื่องมือทั้งสอบแบบที่แตกต่างกัน โดยเครื่องมือที่มีกระจกมากั้น กับไม่มีกระจกกั้น แบบไหนทำให้กล้วยตากมีลักษณะดีกว่ากัน

3.ขั้นสรุปและขยายความรู้

จัดทำโดย

นางกัญญารัตน์ อรรคฮาด 59B0101401

นางสุรดา พงศ์อุดม 59B0101422

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน STEM Educationความเห็น (0)