​สังคมผู้สูงอายุและการเตรียมตัวของวัยรุ่น

สังคมผู้สูงอายุและการเตรียมตัวของวัยรุ่น


สังคมผู้สูงอายุ” หมายถึงสังคมที่มีสัดส่วนของคนสูงอายุหรือประชากรที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ขณะที่สัดส่วนของอัตราการเกิด และจำนวนประชากรในวัยทำงานลดน้อยลง

แนวโน้มของทุกชาติทั่วโลกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ คือกำลังก้าวสู่ “สังคมแห่งผู้สูงอายุ” (Ageing Society) โดยข้อมูลจากองค์การสหประชาชาติคาดการณ์ไว้ว่าในปี พ.ศ. 2568 ทั่วโลกจะมีประชากรที่มีอายุมากกว่า 60 ปี ถึง 1,200 ล้านคน และในปี พ.ศ. 2593 จะมีประชากรที่มีอายุมากกว่า 60 ปี กว่า 2,000 ล้านคน หรือคิดเป็นสัดส่วน 20% ของประชากรโลกทั้งหมด และที่น่าตกใจ ในปี พ.ศ.2590 จะเป็นครั้งแรกของโลกที่จำนวนประชากรอายุ 60 ปีจะมีมากกว่าจำนวนประชากรเด็ก

ในขณะที่เมืองไทยนั้น จากข้อมูลงานวิจัยเพื่อศึกษาหนทางลดผลกระทบของปัญหาที่จะเกิดขึ้นและเตรียมพร้อมรับมือกับสังคมสูงวัย โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดย “ศ.ดร.เกื้อ วงศ์บุญสิน” รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารของศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระบุว่า แนวโน้มประชากรไทย สัดส่วน “วัยเด็ก” อายุ 0-14 ปี ได้ลดลง จากปี พ.ศ. 2553 มีประมาณ 19.8%, ปี พ.ศ. 2563 จะลดเหลือประมาณ 16.8%, ปี พ.ศ. 2573 ลดเหลือประมาณ 14.8% และปี พ.ศ.2583 ลดเหลือประมาณ 12.8% เช่นเดียวกับประชากร “วัยทำงาน” อายุ 15-59 ปี จะลดลง เช่นกัน โดยจากปี พ.ศ. 2553 มีประมาณ 67%, ปี พ.ศ. 2563 ลดเหลือประมาณ 64.1%, ปี พ.ศ. 2573ลดเหลือประมาณ 58.6% และ และปี พ.ศ. 2583 ลดเหลือประมาณ 55.1%
สวนทางจำนวนประชากรสูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปจะเพิ่มสัดส่วนขึ้น เพราะต่อไปคนไทยจะมีอายุยืนขึ้น โดยจากปี พ.ศ. 2553 มีประมาณ 13.2%, ปี พ.ศ. 2563 เพิ่มเป็นประมาณ 19.1%, ปี พ.ศ. 2573 เพิ่มเป็นประมาณ 26.6% และปี พ.ศ. 2583 เพิ่มเป็นประมาณ 32.1% หรือจากประมาณ 8 ล้านคนในปัจจุบันเพิ่มเป็นเกิน 20 ล้านคน และที่น่าห่วงคือส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพย่ำแย่ด้วย

จากข้อมูลดังกล่าวชี้ให้ว่า ในอีกไม่เกิน 20 ปีต่อจากนี้ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ “สังคมสูงวัยระดับสูงสุด” ที่มีสัดส่วนจำนวนประชากรที่มีอายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไปต่อจำนวนประชากรทั้งหมดมากกว่า 20%

สาเหตุการลดลงอย่างมากของวัยเด็กและวัยทำงานมาจากสภาพครัวเรือนไทยมีอัตราการเกิดน้อยลง ครอบครัวขนาดเล็กลง เพราะสภาพเศรษฐกิจที่บีบรัด ไม่กล้าจะมีลูกมาก และไม่แต่งงาน

นับถอยหลังสู่ “สังคมผู้สูงอายุ” โอกาสหรืออันตรายของ “เอสเอ็มอีไทย”

หลักในการเตรียมตัวของวันรุ่น คือ

  • การเพิ่มรายได้และการออม เพื่อที่จะมีเงินไว้ใช้หลังเกษียณ ส่งผลให้ชีวิตในช่วงวัยสูงอายุมีคุณภาพ ไม่เป็นภาระของครอบครัวหรือรัฐบาล
  • การวางแผนการใช้ชีวิตในวัยผู้สูงอายุตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อที่จะได้เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ
  • การวางแผนครอบครัว เช่นถ้าจะมีลูกก็คิดถึงอนาคต ภาระค่าใช่จ่ายต่างๆ จะต้องมีการวางแผน เพื่อให้มีแนวทางในการดำเนินชีวิต วางแผนการซื้อประกัน วางแผนการลงทุน เป็นต้น
  • พัฒนาตัวเองอยู่เสมอ คือไม่หยุดอยู่กับที่ หมั่นแสวงหาความรู้และพัฒนาตัวเองเพื่อให้เป็นแรงงานที่มีประสิทธิภาพ
  • ออกกำลังกายสม่ำเสมอ เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง
  • ปรับทัศนคติเกี่ยวกับผู้สูงอายุ คือ ผู้สูงอายุไม่ใช่แค่คนแก่ที่เราจะทิ้งไว้อยู่บ้านเฉยๆ ซึ่งผู้สูงอายุบางคนก็ยังคงมีประสิทธิภาพในการทำงานอยู่ ขอแค่มีช่องทางให้วัยสูงอายุได้มีโอกาสแสดงหรือทำให้เห็น วัยรุ่นก็ต้องเปิดโอกาสและเข้าใจคนวัยนี้ด้วยแหล่งที่มา

http://www.manager.co.th/iBizchannel/ViewNews.aspx?NewsID=9590000122404

https://www.hfocus.org/content/2017/03/13611

http://tdri.or.th/tdri-insight/aging-society/

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สัมนาทางการเงินความเห็น (0)