ถุงน้ำผจญภัย STEM

ตัวอย่าง แผนตามแนวทาง STEM

วิทยาศาสตร์(S)

เทคโนโลยี (T)

วิศวกรรมศาสตร์ (E)

คณิตศาสตร์ (M)

1.วัสดุแต่ละชนิดมีคุณสมบัติแตกต่างกันลักษณะเฉพาะของวัสดุเช่นความเหนียวการส่งผ่านของน้ำจัดเป็นสมบัติของวัสดุ

2.ในการทำของเล่นของใช้แต่ละอย่างต้องเลือกใช้วัสดุที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งานเช่นเบาแข็งเหนียวทนทาน

3.การปล่อยหรือโยนวัตถุในที่สุดวัตถุจะตกถึงพื้นเสมอเนื่องจากแรงที่โลกดึงดูดวัตถุเรียกว่าแรงดึงดูดของโลก

4.แรงกดที่เกิดจากแรงที่โลกกระทำต่อวัตถุเรียกว่าน้ำหนัก

1.สร้างชิ้นงานหรือวิธีการอย่างมีความคิดสร้างสรรค์เพื่อใช้แก้ปัญหาหรือสนองความต้องการในชีวิตประจำวัน

2.เลือกใช้วัสดุในการสร้างชิ้นงาน

1.ใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน

1.การบวกลบจำนวนเต็ม

2.การชั่ง การวัด

3.ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลสองชุดสามารถแสดงได้ด้วยกราฟหรือแผนภูมิ


ขั้นการศึกษาปัญหาและศึกษาความรู้

1. ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่บอกสภาพปัญหาโจทย์และข้อจำกัด

ขั้นดำเนินการออกแบบและสร้างชิ้นงาน

1. ใบงานและเขียนภาพร่างของสิ่งประดิษฐ์

2. ให้เลิกเรียนชั่งน้ำหนักของถุงน้ำก่อนการประกอบเข้ากับสิ่งประดิษฐ์

3. ปรับเปลี่ยนสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุที่ได้รับมา

4. ประกอบสิ่งประดิษฐ์และชั่งน้ำหนักของถุงน้ำหลังจากประกอบเข้ากับสิ่งประดิษฐ์

การทดสอบและบันทึกผล

1. ให้ผู้เรียนทดสอบชิ้นงานโดยปล่อยจากชั้น 2 ของอาคาร

2. มอบหมายให้สมาชิกทำหน้าที่ดังนี้

คนทำหน้าที่เป็นคนปล่อยชิ้นงานจากชั้น 2

คนจับเวลาและส่งสัญญาณ

คนบันทึกผล

3. ผู้เรียนทุกกลุ่มทำการทดสอบและบันทึกผลในใบงาน

4. แต่รักกลุ่มกรอกข้อมูลลงในตารางข้อมูลของชั้นเรียน

การปรับปรุงและทดสอบ

1. นักเรียนปรับปรุงชิ้นงาน(โดยเพิ่มเงินไขบางประการ)

2. ผู้เรียนทุกกลุ่มทำการทดสอบโดยปล่อยชิ้นงานจากชั้น 3 ของอาคาร

ขั้นวิเคราะห์ผล

1. จากตารางแสดงผลการทดสอบให้ผู้เรียนเขียนสังเกต รูปแบบของผลลัพธ์กับค่าตัวเลขต่างๆในตารางแล้วเขียนเป็นข้อสรุปสองข้อลงในใบงาน เขียนแผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลลงในกระดาษกราฟ

2. อภิปรายเปรียบเทียบแผนภูมิของแต่ละกลุ่ม ตัวแปรในแกน x และ y

3. ชนิดของแผนภูมิ

4. จำนวนข้อมูลบนแผนภูมิ


จัดทำโดย

นายสหชัย วนิชนิกุล 59B0101429

นายสุรศักดิ์ แสนนา 59B0101430

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน SAR4STDความเห็น (1)

sirirat
IP: xxx.68.6.20
เขียนเมื่อ 

เขียนได้น่าสนใจค่ะ