การสร้างสรรค์

มวลมนุษย์ยิ่งพยายามสร้างสรรค์

ดูเหมือนโลกยิ่งวุ่นวายไม่รู้จบ
การสร้างสรรค์ที่แท้
คือการนำความปกติสุขมาสู่สรรพชีวิต
ถ้าไม่เข้าใจความจริงของชีวิต
ก็อย่าคิดสร้างสรรค์อะไรเลย
เรื่องราวภายในของชีวิตไม่ต้องสร้างสรรค์
เพียงแต่รู้เท่าทันการสรรค์สร้าง
ปล่อยให้ธรรมชาติเดิมแท้ในตน
กระทำกิจทั้งหลายไปตามกระแสแห่งธรรมชาติ
แต่โบราณกาลมาแล้ว
พระอริยบุคคลทั้งหลาย
ก็กระทำโดยมิได้กระทำดังนี้

ความดีย่อมปิดฉากลงด้วยการบังคับให้กระทำ

Humanity is more creative.

It looks like the world is endlessly chaotic.

Creativity

Is bringing normal to life.

If not understand the truth of life.

Do not think of anything.

The inner story of life does not have to be creative.

Just know how to create.

Let the original nature in it.

Doing things according to the flow of nature.

But ancient

The gods

It did not do it.

Goodness closes by force.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การสร้างสรรค์ความเห็น (0)