พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร
พระมหา พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร tom vorasan วรสาร

คำขวัญ วันไปอินเดีย


อินเดียคือแดนดินถิ่นพระเจ้า

อินเดียมีหลายเผ่าหลายศาสนา
อินเดียคือแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ชื่อคงคา
อินเดียคือแดนภูผาหิมาลัย
อินเดียคือแดนที่สุดของที่สุด
อินเดียคือเมืองพุทธอันยิ่งใหญ่
อินเดียคือสาวสวยกว่าประเทศใด
อินเดียคือแล้งน้ำใจจึงขอทาน
อินเดียแดนที่สุดของปัญหา
อินเดียคือแหล่งศรัทธามหาศาล
อินเดียคือบ่อเกิดศรัทธาทาน
อินเดียคือสุสาน..ตำนาน..อู่อารยธรรมคำขวัญอินเดีย อีกอย่าง
เมืองแห่งหญิงใช้หัว
เมืองให้ผัวเฝ้าห้าง
เมืองเดินทางต้องทำใจ
เมืองวัวเป็นใหญ่นักเลงโต
เมืองสุดโอ่วรรณะ
เมืองมีพระปางแก้ผ้า
เมืองคนบ้าหอบฟาง
เมืองขี้ใกล้ทางปกติ
เมืองมุตติพันทุกข์
เมืองอยากสุขทรมาน
เมืองนิพพานดาดดื่น
เมืองกลางวันกลางคืนไม่หลับไหล
เมืองคนไทยไปโปรด
คำขวัญ"เมืองลุมพินี"
เมืองสูติกาลองค์พุทธา
เมืองเปล่งอาสภิวาจา
เมืองเบบี้พุดดาโปรดโลก
เมืองเสาอโศกมีอักขระ
เมืองสระและวิหารงามตา
เมืองพระศาสดาโปรดพระญาติ
เมืองประกาศข้ามสงคราม
เมืองงดงามธงชัยพระอรหันต์คำขวัญ"เมืองพุทธคยา"
เนรัญชราวารีใส
ตั้งพระไทยบำเพ็ญทุกกรกิริยา
หมู่บ้านอุรุเวลางามตา
สุชาดาถวายข้าวมธุปายาส
เมืองเลยถาดอธิษฐาน
เมืองพระยามารแพ้บารมี
เมืองพระศรีฯตรัสรู้
เมืองประทับอยู่ ๗ อาทิตย์คำขวัญ"พุทธคยา"สถานที่ตรัสรู้
เมืองวิจิตรเจดีย์ใหญ่อันโอฬาร
เมืองประดิษฐานหลวงพ่อพุทธเมตตา
เมืองวันทาต้นโพธิพกฤษ์
เมืองระลึกพระท่าสิลาอาสน์
เมืองพระพรหมอาราธนาธรรม
เมืองน้อมนำบำเพ็ญเพียรบารมี
เมืองมากมีวัดนานาชาติ
เมืองประกาศศักดาของไทยคำขวัญ"ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน"
ปฐมพรรษาทรงจำ
ปฐมพระธรรมเทศนา
ปฐมสังฆาภิกษุวงศ์
ปฐมองค์พระตรัยรันตน์คำขวัญ"สารนารถ"สถานที่แสดงธรรม
ปฐมปัญจอรหันตสาวก
ปฐมอุบาสกบรรลุธรรม
ปฐมคู่ล้ำเลิศเกิดอุบาสิกา
ปฐมวาจามอบให้ไปบอกธรรมคำขวัญ"กุสินารา" สถานที่ปรินิพพาน
เมืองมหาจักรพรรดิ์กลางป่าสาละ
เมืองพระเลือกมาปรินิพพาน
เมืองอาหารชื่อสุกรมัทวะ
เมืองพระตรัสรรเสริญปฏิบัติบูชา
เมืองพระบอกลา และให้มาสังเวชนียสถาน
เมืองเล่าตำนานพระสูตรมหาสุทัสสนะคำขวัญ"กุสินานา"
เมืองโปรดสุภัททปริพพาชก
เมืองย่องยกความไ่ม่ประมาท
เมืองประกาศจัดพระบรมศพ
เมืองเคารพโทนพราหมณ์คำขวัญ"เมืองราชคฤห์"
เมืองประดิษฐานพระธรรม
เมืองน้อมนำโอวาทปาฏิโมกข์
เมืองเปรตนรกขอส่วนบุญ
เมืองไม่ยืดหยุ่นกฏกติกา
เมืองมหาเวฬุวันวัดป่า
เมืองทำสังคายนาครั้งแรก
เมืองแขกแบ่งชนชั้นวรรณะ (ตะโปธาราม)
เมืองพระนักออกแบบดีไซด์
เมืองมากมายเศรษฐี
เมืองปัญจคีรีมหานคร
เมืองโสเภณีสอนธรรมะ
เมืองพระมูลคันธกุฎี
เมืองลูกโสเภณีหมอเทวดา
เมืองช้างบ้าถูกมอมเมา
เมืองพระผู้เฒ่าพากเพียร
เมืองรอยเกวียน สี่พันปี
เมืองช้ำชีวีม้าขื่นขม
เมืองชื่นชมอชาตศัตรูกลับใจคำขวัญ"เมืองพาราณสี" นครเมืองเก่าแก่
เมืองลื่องชื่อระบือนาม
เมืองแม่น้ำคงคาธาราใส
เมืองหมากปากแดงแบ่งกินไป
เมืองไหมใยงามยามต้องตา
เมืองมหาเทวาเจ้าเหล่าศักดิ์สิทธิ์
เมืองมหาวิท-ยาลัยใคร่สั่งสอน
เมืองมรณาโฮเตลเห็นสังวร
เมืองม้วยมรณ์เผาที่มณิกรรณิการ์
เมืองมหาฤกษ์เบิกฟ้าอาสาฬหะ
เมืองมฤคทายวันสุขหรรษา
เมืองมหัศจรรย์แปดปฐมร่มธรรมา
เมืองมหาราชาชื่อก้องครองแผ่นดินคำขวัญไปแม่น้ำคงคา "ไปทำไมที่แม่น้ำคงคา"
ไปเคารพพระบรมสารีริกธาตุ
ไปดูการอภิวาทริมฝั่ง
ไปดูมนต์ขลังพระคงคา
ไปดูการบูชาดวงอาทิตย์
ไปสัมผัสชีวิตชาวบ้าน
ไปดูการปลงศพ
ไปพิจารณาจุดจบแห่งชีวา
ไปดูปลาโลมาผุดดำน้ำ
ไปพิจารณาธรรมองค์สัมมาฯ
ไปขอขมาธาราน้ำคำชวัญ"เมืองสาวัตถี"
เมืองทุกสิ่งสมประสงค์
เมืองพระองค์จำพรรษา ๒๕ วัสสี
เมืองคนดีอนาถปิณฑิกะ
เมืองพระมหาวิหารเชตวัน
เมืองร่วมกันปลูกโพธิ์อานนท์
เมืองคนสวยเบญจกัลยาณี
เมืองสตรีถวายผ้าอาบน้ำฝน
เมืองประชาชนถวายผ้ากฐิน
เมืองยักษิณถวายสลากภัตต์
เมืองพระตรัสมหามงคล
เมืองพระเจ้าโกศลมหาราชา
เมืองพระศาสดาชนะหญิงบาป
เมืองพระปราบเดียร์ถีย์
เมืองชาวนาครีแข่งขันถวายทาน
เมืองพระทรมานโจรจอมโหด
เมืองพระโปรดปฏาจาราหญิงบ้า
เมืองพระบอกยาแก้ความตาย
เมืองวัวร้ายฆ่าพระอรหันต์คนดี
เมืองภิกษุณีคลอดลูกกลางวัด
เมืองพระตรัสหนึ่งพันศาสนา
คำขวัญ"เมืองเวสาลี" (ไพศาลี)
เมืองประชาธิปไตยได้ก่อเกิด
เมืองต้นกำเนิดภิกษุณี
เมืองโสเภณีเป็นพระอรหันต์
เมืองสวรรค์ชั้นฟ้าบนพื้นดิน
เมืองพระชินชนะนิครนถ์
เมืองน้ำพุทธมนต์ปราบโรคภัย
เมืองพรรษาสุดท้ายทรงอยู่จำ
เมืองน้อมนำพระทัยเพื่อนิพพาน
เมืองเล่าขานสิงห์โตร้องไห้
เมืองทางไกลไม่กลับมาคำขวัญ"มาทำอะไรที่อินเดีย" มาอินเดียทำไม?
มาไหว้พระ
มาปะสิ่งต่างๆ
มาเปิดกว้างทางความคิด
มาตั้งจิตปฏิบัติธรรม
มาน้อมนำสิ่งที่ดีกลับไป
มาทำให้ใจใกล้พระนิพพานมาอินเดียแล้วได้อะไร?
ได้ไหว้พระอย่างเด็มที่
ได้มีรอยยิ้มเต็มปาก
ได้บริจาคตามศรัทธา
ได้สติปัญญาเต็มสมอง
ได้คำตริตรองเต็มสติ
ได้ความปีติเต็มหทัย
ได้ฟังธรรมบรรยายเต็มวัน
ได้เห็นสวรรค์สวยหรูคุณสมบัติของผู้แสวงบุญที่ดี
ไหว้พระทุกเวลา
น้อมวันทาพระพุทธองค์
ได้จิตประสงค์ฟังธรรม
มีจินตนากรรมดีถี่ถ้วน
หมั่นทบทวนถึงความดี
มอบชีวีต่อพระรัตนตรัยผู้วางแผนเดินทางจะต้อง ทำตัวดังนี้
วางแผนเดินทางเหมือน ฝรั่ง
ใช้สตางค์แบบ ญี่ปุ่น
มีต้นทุนแบบ ไทย
ไหว้พระ เหมือน พระ
ตรงเวลา เหมือน อเมริกา
จดบันทึกตำราเหมือน อังกฤษ
มีจิตศรัทธา เหมือน ธิเเบต
สังเกต และทำแผนที่แบบ จีน
กินอยู่ นอนง่าย แบบศรีลังกา
เจริญภาวนา เหมือนพระพุทธองค์
ใจมั่นคงดุจ พระอรหันต์ธรรมะจากการไปอินเดีย
เกิดชาติใดก็ขออย่าได้เป็น
พระลังกา บวชแล้วสึกไม่ได้
ม้าอินเดีย ไม่เคยได้พักผ่อน เพราะใช้งานตลอดทั้งวัน
เมียฮินดู ประเพณี เมียของชาวฮินดู เวลาสามีตายต้องกระโดดเข้ากองไฟตายตาม
หมูไทย เชื่อว่า คนไทยชอบกินหมู หมูเป็นอาหารจานโปรดของคนไทย เชื่อว่า หากใครได้กินอาหารที่ทำจากหมู แสดงว่าฐานะมีอันจะกิน
ไก่จีน คนจีนชอบฆ่าไก่ เพราะเอาไก่ไปบวงสรวง ตามเทศกาลต่างๆ
ใช้ชีวิต ๔ ย.๑ ยกย่อง
๒. ยืดหยุ่น
๓. เยือกเย็น
๔. ยิ้มแย้มนี่คือทางรอดของชีวิต แต่หากใช้ ย. ดังนี้
๑. เหยาะแหยะ
๒. ยิ้มย่อง
๓. เยาะเย้ย
๔. ยุ่มย่าม
๕. เหยียดหยาม ก็จะ
๖. ยุ่งเหยิงข้อมูลที่ได้
จากคนที่เคยมา
เนื้อหาจากคนที่เคยเรียนรู้
สาระจากคนที่เคยอยู่
ความรู้จากคนที่เคยสอน
ราชคฤห์ รัฐพิหาร (พรรษาแรกพระองค์อยู่ที่ เวฬุวัน พรรษา ๒ และ ๓ พระองค์อยู่ที่อยู่ที่ราชคฤห์)
เจดีย์พุทธคยา
เกิดวัดครั้งแรก
ต้นกำเนิดวันมาฆบูชา
มูลคันธเจดีย์ กุกิของพระพุทธเจ้า
ถ้ำสามีบุตร
ถ้ำโมคคัลลาน์
โรงพยาบาลสงฆ์แห่งแรก
บ้านของหมอชีวก (ชีวกกัมพวัน)
คุกขังพระเจ้าพิมพิสาร
บ่อน้ำตะโบธาราม (บ่อน้ำวรรณะ)
เมืองนางสิริมา หญิงงาม
เมืองพระเจ้าพิมพิสาร และอชาตศัตรู
บาตรไม้จันทร์ อรหันต์เหาะเมืองนาลันทา รัฐพิหาร (รัฐที่ยากจน) ห่างจากราชคฤห์ ๑ โยชน์ (๑๖ กิโลฯ)
มหาวิทยาลัยนาลันทา
สถูปที่พระสารีบุตรนิพพาน
บ้านเกิดพระสารีบุตร พระโมคคัลลาน์
แหล่งปรัชฌาของเจ้าลัทธิทั้ง ๖
หลวพ่องค์ดำไพศาลี รัฐอุตตรประเทศ (พรรษาที่ ๓และสี่ พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่นี่)
เพื่อทรงระงับภัย ๔ ยอ่างคือ อุทกภัย , อมนุสสภัย,ทุพพิกถัย,และอัคคีภัย
ปาวาฬเจดีย์ สถานที่ปลงสังขาร
บ่อน้ำ มรทา บ่อน้ำที่เจ้าลิจฉวีทั้งหลายมาทรงเพื่อการเป็นอุปราช และเป็นมหากษัตริย์
ป่ามหาวัน สถานที่บวชภิกษุณีครั้งแรก
เมืองที่มีเสาอโสกสมบูรณ์ที่สุดกุสินารา รัฐอุตตรประเทศ
สถานที่ทรงปลงสังขาร (สาลวโนทยาน)
มีพระพุทธปางปรินิพพาน
มกุฏพันธนเจดีย์ สถานที่ชาวมัลละมาสวมมงกุฏและเป็นสถานที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระพุทธเจ้าความรู้จากถิ่นเนปาล
ลุมพิธีวัน สถานที่ประสูติ (ห่างจากกุสินารา ๑๐๐ กิโลเมตร) เดินทาง ๗ ชม.
เป็นสถานที่ประสูติ มีมายาเทวี และมีสระโบกขรณีกลับมาที่อินเดีย
เมืองสาวัตถี ความสำคัญดังนี้
เป็นเมืองที่พระพุทธเจ้าจำพรรษานานที่สุด ๒ ๕ พรรษา ในวัดพระเชตวัน
วัดบุพพาราม อันเป็นวัดของนางวิสาขาสร้างถวายพระพุทธเจ้า ซึ่งพระองค์เคยมาจำพรรษา ๖ พรรษาที่นี่
พระสูตรทั้งหมด ๘๗๗ พระสูตร พระพุทธเจ้าทรงตรัสที่เมืองสาวัตถีแห่งนี้ ถึง ๘๔๑ พระสูตรเลยทีเดียว
เมืองแผ่นดินสูบ ๓ คน คือ พระเทวทัต , นันทมาณพ และนางกิญจมาณวิกา
เมืองพระพุทธเจ้าทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์
บ้านขององคุลีมาล
เมืองที่มีหมูกุฏิพระพุทธเจ้า และพระสาวก เยอะ
กองงานพระธรรมทูต เกิดที่นี่
ตำนานสวดอรหันต์ ๘ ทิศเมืองพาราณนี เมืองกำเนิดปฐมครั้งแรก
ปฐิมอริยสัจจ์
ปฐมอุบัติอริยสาวก
ปฐมพรรษาพระพุทธองค์
ปฐมองค์อุบาสกอุบาสิกา
ปฐมศกพระพุทธศาสนากระทำ
ปฐมความเป็นพุทธปฏิมา
ปฐมพาราสีสัญจรพุทธเจ้า
ปฐมมหาวิทยาลัย
ปฐมแม่น้ำใหม่คงคากระฉ่อน
ปฐมแพรไหมเลิศอาภรณ์
ปฐมนครแห่งอารยธรรมสถานที่
ปัญจวัคคีย์ฟังเทศน์พระพุทธองค์
แสดงอนัตตลักขณสูตร
ธรรมเมกขสถูป สถานที่แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์แรก คือกัณฑ์"ธรรมจักกัปปวัตนสูตร"

หมายเลขบันทึก: 626266เขียนเมื่อ 22 มีนาคม 2017 11:51 น. ()แก้ไขเมื่อ 22 มีนาคม 2017 11:51 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี