KM Issues

อย่าเพิ่งทำ KM จนกว่าได้พิจารณาอย่างรอบคอบและเห็นประโยชน์ของการจัดการความรู้ (Don’t go looking for a KM system until you have formulated and agreed on your KM needs)

นาสาระการจัดการความรู้

KM Issues

พันเอก มารวย ส่งทานินทร์

[email protected]

16 มีนาคม 2560

บทความนี้ เป็นสรุปการนำเสนอ ในหัวข้อเรื่อง “HA กับ KM เติมเต็มจากใจชาว G2K” ในการประชุม 18th HA National Forum ณ ศูนย์การประชุม Impact Forum เมืองทองธานี ห้อง Shapphire 104 วันที่ 16 มีนาคม 2560

ผู้ที่สนใจเอกสารนี้แบบ PowerPoint (PDF file) สามารถ Download ได้ที่ https://www.slideshare.net/maruay/km-issues-73135014

การจัดการความรู้ (KM) เป็นศิลปะของการเปลี่ยนสารสนเทศและทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อเพิ่มคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับลูกค้าและบุคลากรขององค์กร (Knowledge Management (KM) is the art of transforming information and intellectual assets into enduring value for an organization’s clients and its people.)

ทำไมต้องทำ KM

 • 1. ป้องกันความพยายามที่ซ้ำซ้อน (ประดิษฐ์เมื่อมีความจำเป็น ... ไม่ต้องประดิษฐ์ล้อใหม่!)
 • 2. หลีกเลี่ยงการทำผิดพลาดในอดีตซ้ำอีก
 • 3. ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่คนอื่น ๆ รู้อยู่แล้ว

KM มีความจำเป็นอย่างไร

 • เพื่อทำให้ความรู้ที่มีอยู่ สามารถใช้ได้อย่างกว้างขวางภายในองค์กร (การเรียนรู้ใช้ระยะเวลาสั้นลง และคนที่อยู่ในแผนกที่ต่างกัน จะได้ไม่ต้องค้นพบสิ่งเดียวกันซ้ำแล้วซ้ำอีก)
 • การสร้างนวัตกรรม สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่มีคุณค่า
 • การปรับตัวและความคล่องตัว มีข่าวสารการตลาดที่ดีขึ้น จากแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

จุดมุ่งหมายของการจัดการความรู้

 • ส่งเสริมการนำทุนทางปัญญามาใช้
 • การตัดสินใจได้ดีกว่า
 • สร้างเงื่อนไขในการพัฒนานวัตกรรม
  • ไปยังคนที่ถูกต้อง
  • ในเวลาที่เหมาะสม
  • เพื่อให้สามารถทำหน้าที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากขึ้น

KM เป็นการจัดการ คน กระบวนการ และเทคโนโลยี ส่งผลทำให้เกิดการไหลเวียนของความรู้

ตัววัดผล KM

 • การมีส่วนร่วม (Participation): จำนวนของพนักงานที่เข้าร่วมใน Forums (การสมัครสมาชิก การโพสต์ การเข้าชมเว็บไซต์) หารด้วยจำนวนของพนักงานทั้งหมด
 • การดักจับ (Capture): จำนวนของโปรไฟล์โครงการใหม่ ในพื้นที่การเก็บข้อมูลรายละเอียดโครงการ หารด้วยจำนวนโครงการใหม่ทั้งหมด
 • การนำมาใช้ใหม่ (Reuse): ค่าเฉลี่ยของความรู้ที่นำมาใช้ซ้ำ ในโปรไฟล์รายงานโครงการใหม่

สิ่งกั้นขวาง KM

 • วัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นการผลิตวันต่อวัน มากกว่าการสร้างความรู้และนวัตกรรม
 • ข้อมูลที่นำเสนอในทางที่น่าเบื่อ (พนักงานไม่เข้าใจวิธีการที่จะใช้ประโยชน์จากข้อมูล)
 • ขาดความไว้วางใจกัน ความกลัวของการขโมยความคิด ไม่เต็มใจที่จะแบ่งปันความรู้
 • สภาพของมนุษย์ กลัวที่จะทำผิดพลาด (พนักงานควรรู้ว่า องค์กรยินดีให้พวกเขาทดสอบ แม้ว่าพวกเขาอาจทำผิดพลาด)
 • ติดในระบบราชการมากเกินไป ใช้เวลามากเกินไปที่จะแบ่งปันความรู้

รูปแบบของการทำ KM

 • KM ที่ใช้เทคโนโลยีเป็นศูนย์กลาง (Techno-centric KM)
 • KM ที่ใช้คนเป็นศูนย์กลาง (People-centric KM)

KM ที่ใช้เทคโนโลยีเป็นศูนย์กลาง (Techno-centric KM)

 • KM ขององค์กร
 • เกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1995
 • ระบบอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต E-mail
 • การบริหารจัดการสารสนเทศแบบไม่มีโครงสร้าง
 • ใช้ฐานข้อมูลและการค้นหาเป็นศูนย์กลาง
 • สำหรับหลาย ๆ องค์กร นี่คือสิ่งที่เรียกว่า KM!

KM ที่ใช้คนเป็นศูนย์กลาง (People-centric KM)

 • การจัดการความรู้ส่วนบุคคล
 • การจัดการความรู้ที่ใช้คนเป็นศูนย์กลาง
 • ใช้ศาสตร์ด้านอ่อนเช่น
  • การเล่าเรื่องและการบรรยายเรื่อง (Storytelling and narrative)
  • การทบทวนหลังจากการดำเนินการ (After action reviews: AAR)
  • เพื่อนช่วยเพื่อน (Peer assists)
  • ร้านกาแฟความรู้ (Knowledge Cafes)
  • ลานเปิด (Open Space)
  • ความประทับใจ (Appreciative Inquiry: AI)

8 แนวคิดภาพรวมของ KM

1. การจัดการความรู้ (Knowledge Management)

 • คือการปฏิบัติการของ การดักจับ (capturing) การแบ่งปัน (sharing) การนำมาใช้ (adopting) การซึมซับ (absorbing) และการใช้อีกครั้ง (re-using) ของความรู้สำคัญ ที่มีความสอดคล้องทั่วทั้งองค์กร ด้วยวิธีการอย่างเป็นระบบ
 • องค์กรใช้การจัดการความรู้เพื่อ:
  • การสร้างนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์
  • ลดการสูญเปล่าในการดำเนินงาน
  • สร้างกระบวนการปรับตัวของบุคลากรให้เข้ากับองค์กรได้เร็วขึ้น
  • ดักจับและนำความรู้ที่สำคัญมาใช้
  • ดักจับความทรงจำขององค์กรให้ธำรงอยู่

2. ความท้าทายของ KM

 • วัฒนธรรมของเรามักชื่นชมกับ ผู้รู้แต่ผู้เดียว (information hoarding) เราจะเปลี่ยนให้เป็นการแบ่งปันได้อย่างไร? เพราะ...
 • ...คุณยังไม่รู้ว่าสิ่งที่คุณไม่รู้คืออะไร

3. วงจรชีวิตของ KM

 • การดักจับ การอธิบาย การจัดระเบียบ และการแบ่งปันความรู้ เป็นสิ่งที่จำเป็นที่ทำให้ การนำความรู้มาใช้ซ้ำ มีความเป็นไปได้


4. แต่ละองค์กรมีเอกลักษณ์ของตนเอง

 • ไม่มีสิ่งหนึ่ง (เสื้อโหล) ที่มีขนาดเหมาะกับทุกวิธีการแก้ปัญหา (not a one-size-fits-all) ในเรื่องการจัดการความรู้

5. ด้านสังคมของการแบ่งปันความรู้

 • การจัดการความรู้: หลายหัวดีกว่าหัวเดียว (We’re better together)
 • ในการแบ่งปันความรู้ ควรใช้ด้านสังคมในการกระตุ้น เพื่อ:
  • จุดประกายการสร้างนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์
  • ส่งเสริมมุมมอง และความคิดเห็นที่แตกต่างกัน
  • ปรับปรุงและเสริมสร้างการเชื่อมต่อ ระหว่างแผนกต่าง ๆ
  • ปรับปรุงและเสริมสร้างการเชื่อมต่อ ระหว่างบุคคลและองค์กร
  • สร้างความไว้วางใจ และความโปร่งใส
  • ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกมุมขององค์กร จากพนักงานทุกระดับ
  • ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและแพลตฟอร์มใหม่ ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย

6. นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเหลือ

 • เป็นการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ (Appropriate adoption of technology)
 • เทคโนโลยีทำให้การจัดการความรู้มีความแตกต่างไปอย่างมาก และช่วยในการสนับสนุน การดักจับความรู้ (knowledge capture) การแบ่งปันความรู้ (knowledge sharing) และ การนำความรู้กลับมาใช้ (knowledge re-use)
 • แต่ไม่ควรใช้เทคโนโลยีในการผลักดัน กลยุทธ์การจัดการความรู้

7. การทำให้ความรู้ชัดเจน สามารถค้นหาและค้นพบได้

 • ข้อมูลของข้อมูล (Metadata): เป็นข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูล เช่น คำหลัก รายละเอียด บทคัดย่อ รายละเอียดผู้ประพันธ์ วันที่สร้าง
 • อนุกรมวิธาน (Taxonomy): โครงสร้างสำหรับการจัดระเบียบและหมวดหมู่เนื้อหาสำหรับองค์กร บริษัท หรือองค์ความรู้ (taxonomies เป็นการกำหนดเงื่อนไขการจัดหมวดหมู่ไว้ล่วงหน้า ซึ่งจะจัดทำตามลำดับความสัมพันธ์ หรือในหมวดที่เกี่ยวข้อง)
 • การติดป้าย (Tags): คำหรือวลีที่ผู้ใช้มอบหมาย และยังเรียกได้ว่าเป็น free tags หรือ folksonomies

8. การพัฒนาแผนงาน KM

 • 1. การประเมินผล (Assessment) การประเมินสภาพแวดล้อม KM ขององค์กร วิธีการปฏิบัติ และกระบวนการ ในปัจจุบัน
 • 2. การพัฒนากลยุทธ์ (Strategy Development) เป็นแผนภูมิหลักสำหรับอนาคต โดยเชื่อมโยงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการทำ KM กับกลยุทธ์ขององค์กร และจัดเรียงลำดับความสำคัญ
 • 3. การพัฒนายุทธวิธี (Tactics Development) กำหนดหนทางในปัจจุบันมุ่งสู่อนาคต ผ่านการบูรณาการกลยุทธ์ของ KM ความคิดริเริ่ม และแผนที่ของการดำเนินงาน
 • 4. การดำเนินงาน (Implementation) เริ่มใช้กลยุทธ์ใหม่ กิจกรรมริเริ่ม และวิธีการทำงาน เพื่อบูรณาการการปฏิบัติที่ดีของ KM ให้กลมกลืนกับองค์กรหรือแผนก
 • 5. การพัฒนาระยะยาวอย่างยั่งยืน (Long-Term Sustainability) การทบทวน การประเมิน การปรับแต่งกลยุทธ์ และการดำเนินการตามความจำเป็น เพื่อความต่อเนื่อง และส่งเสริมความก้าวหน้าของ KM

ระบบการจัดการความรู้ที่ดี

 • เสริมพลังให้พนักงาน ซึ่งไม่ได้ทำให้พวกเขาเป็นวีรบุรุษ แต่ช่วยขยายผลงานของพวกเขา ทำให้ทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้น
 • เน้นที่วัตถุประสงค์ทางธุรกิจหลักขององค์กร
 • เป็นการขับเคลื่อนด้วยความต้องการ ไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี
 • ทำให้ธุรกิจมีขีดความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีกำไรมากขึ้น
 • ช่วยให้การบริการลูกค้าดีขึ้น และยกระดับความพึงพอใจของลูกค้า
 • ยกระดับความพึงพอใจในงานของพนักงาน
 • เชื่อมต่อกับแหล่งที่มาของความรู้ได้ทั้งหมด รวมทั้ง ความรู้ในตัวคน (tacit knowledge)
 • เป็นเรื่องง่ายที่จะหาเส้นทางและการค้นหา
 • มีความยืดหยุ่นเพียงพอและได้กำหนดค่าไว้ ในการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงความต้องการขององค์กร
 • ผลิตสารสนเทศที่ทันเวลา ถูกต้อง รัดกุม และแม่นยำ สามารถใช้ในการตัดสินใจที่มีคุณภาพสูง

สรุปอย่าเพิ่งทำ KM จนกว่าได้พิจารณาอย่างรอบคอบและเห็นประโยชน์ของการจัดการความรู้ (Don’t go looking for a KM system until you have formulated and agreed on your KM needs)

**********************************

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน MAI & KMความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณครับท่าน ขออนุญาต นำไปเผยแพร่ นะ ครับ