บทบาทนักกิจกรรมบำบัดกับผู้ป่วยมะเร็ง

บทบาทนักกิจกรรมบำบัดกับผู้ป่วยมะเร็งในระยะแรกจนถึงระยะสุดท้ายในชีวิต


“ชีวิตและสุขภาพของเรา เราต้องมีส่วนร่วมดูแลและอย่าโยนภาระนี้ไปให้กับหมอหรือใครก็ตามที่ดูแลเราทั้งหมดเพราะถ้าคนไข้ไม่กระตือรือร้นที่จะร่วมมือ คนทีดูแลเราอย่างเหนื่อยยากเขาก็จะหมดกำลังใจได้ง่ายๆเช่นกัน”

นพ.สงวน นิตยารัมภ์พงศ์


จากบทความข้างต้น ทำให้รู้ว่าการที่จะสุขภาวะที่ดีขึ้นต้องมีการร่วมมือจากหลายฝ่ายทั้งตัวบุคคลากรทางการแพทย์ คนดูแลคนไข้ ญาติคนไข้หรือแม้กระทั้งตัวคนไข้เอง ดังนั้นการมีจิตใจที่เข้มแข็งและการอดทนต่อความเจ็บป่วยสำคัญมากเพราะสามารถส่งผลให้ร่างกายฟื้นจากการเจ็บป่วยได้ดีขึ้น

นักกิจกรรมจึงให้ความสำคัญกับคนไข้เกี่ยวการเห็นคุณค่าของตัวเอง การให้กำลังใจตัวเอง การมีความคิดไปในทางเชิงบวก แล้วนอกจากนักกิจกรรมจะมีหน้าที่ในการให้กำลังใจ ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคและการดูและตัวเองเบื้องต้น แล้วยังมีการส่งเสริมสุขภาวะที่ดีในการดำเนินชีวิต ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

  1. ประเมินระดับ ความล้า ความเจ็บปวดจากโรคและการใช้พลังงานในการทำกิจกรรมการดำเนินชีวิต
  2. สำรวจรูปแบบการดำเดินชีวิตโดยจัดลำดับความสำคัญและความพึงพอใจแต่ละกิจกรรมในการดำเนินชีวิต
  3. วิเคราะห์กิจกรรมเพื่อปรับรูปแบบให้มีความเหมาะสมและสมดุลกับการดำเนินชีวิตและโรค
  4. ปรับอารมณ์และสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการดำเนินชีวิต เพื่อสงวนพลังงานในการทำกิจกรรม
  5. ให้มีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ กับผู้อื่นที่มีประสบการณ์ของโรค
  6. วางแผนในการทำกิจกรรมที่มีเป้าหมายและมีคุณค่า ในการทำกิจกรรมการดำเนินชีวิต(ทำอะไร,ทำที่ไหน,ใช้พลังงานเท่าไหร่,ทำกี่ครั้ง,ใช้เวลาเท่าไหร่)

ในความเป็นจริงยารักษาโรคไม่จำเป็นต้องได้จากเภสัชกรหรือแพทย์ ที่อยู่ในรูปแบบเม็ดหรือแคปซูล แต่อาจเป็นจิตใจที่เข้มแข็งที่จะต่อสู้กับโรคต่างหากบรรณานุกรรม

ดร.ศุภลักษณ์ เข็มทอง.การจัดการตนเองเมื่อเป็นมะเร็ง.(ม.ป.ท.).พิมพ์ที่:เทพประทานการพิมพ์.),(ม.ป.ป.)

นพ.สงวน นิตยารัมภ์พงศ์.เปลี่ยนมะเร็งเป็นพลัง.(ม.ป.ท.).(ม.ป.พ.),(ม.ป.ป.)

Andreas Moritz.แสงแดดฆ่ามะเร็ง.แปลโดย อคีราอนาคิน.พิมพ์ครั้งที่1.พิมพ์ที่:โรงพิมพ์บริษัทเอทีมบิสซิเนส จำกัด.2554.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน wow!!! ความรู้ใหม่ความเห็น (0)