เรียนธุรกิจศึกษาต่างประเทศ

ธุรกิจศึกษา คือ การเรียนเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง อย่างเช่น บัญชี การตลาด การเงิน และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) ธุรกิจศึกษามุ่งเน้นเตรียมความพร้อมให้นักศึกษามีศักยภาพในการทำธุรกิจ ภายใต้บริบทสังคมสมัยใหม่ที่เทคโนโลยีมีการพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดด และการแข่งขันทางเศรษฐกิจที่นับวันจะยิ่งทวีความเข้มขึ้นเรื่อยๆ นอกจากจะสอนเทคนิคการทำธุรกิจ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริงแล้ว หลักสูตรนี้ยังครอบคลุมไปถึงการศึกษาอิทธิพลของปัจจัยภายนอก ที่ส่งผลต่อรูปแบบการตัดสินใจซื้อ และความจงรักภักดีต่อแบรนด์ของผู้บริโภค

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน kmpprepความเห็น (0)