Occupational base practice


จากกรณีศึกษา ผู้ป่วยเป็นโรค Traumatic Brain Injuryและ Epidural abscess อาการสำคัญของโรคนี้คือ ผู้ป่วยไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันบางอย่างเองได้ ,มีอาการอ่อนแรงทั้งสองแขน ,ataxia และCognition and perception impairmemt ซึ่งส่งผลกระทบกับผู้ป่วยเป็นอย่างมาก เราจึงนำ OBP หรือ Occupational base practice มาประยุกต์ใช้ในการรักษา สิ่งสำคัญของการใช้ OBP คือกิจกรรม จะนำกิจกรรมในชีวิตประจำวันของคนไข้มาใช้ในการรักษา โดยทำตามเป้าหมายที่คนไข้ต้องการซึ่งมีทั้งเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว โดยจะดึงบางส่วนมาใช้คือหัวข้อ Intervention Planกับ Intervention Implementation


Shot term goal

1. อาการสั่นของมือลดลง ในรายงานใช้กิจกรรมหยิบกรวย ซึ่งกิจกรรมหยิบกรวยไม่ใช่กิจกรรมในชีวิตประจำวัน ซึ่งอาจฝึกเป็นจับขวดน้ำยกดื่ม และฝึกเขียนด้วยปากกาด้ามใหญ่

Intervention Plan : ยกขวดน้ำเริ่มากขวดขนาดใหญ่ และยังไม่ใส่น้ำ และค่อยๆเพิ่มน้ำเมื่อกล้ามเนื้อผู้ป่วยแข็งแรงขึ้นและไม่สั่นมาก และเปลี่ยนขนาดขวดเป็นแก้ว แก้วเป็นปากกาไวท์บอร์ดในการฝึกเขียน เพราะผู้ป่วยเคยเป็นนักศึกษามาก่อน การเขียนจึงเป็นเรื่องสำคัญ และเปลี่ยนขนาดปากกาไปเรื่อยๆเช่นเดิม

Intervention Implementation : สังเกตสีหน้าทาท่างของผู้ป่วยระหว่างการทำกิจกรรม สอบถามความรู้สึกเป็นช่วงๆ อย่าลืมบันทึกความก้าวหน้า


Long term goal

1.ผู้รับบริการสามารถทำกิจวัตรประจำวันเองได้ จากตอนแรกในรายงานเขียนว่าใช้อุปกรณ์ทางคลีนิคช่วยในการฝึก เช่น Putty Saratoga cycle เราเปลี่ยนเป็นให้เขาทำกิจกรรมในชีวิตง่ายๆแทน เช่น กินข้าว ให้ลองถือช้อนของจริงตัก

Intervention Plan : เลือกลำดับกิจกรรมที่จะทำจากง่ายไปยาก และจากกิจกรรมที่จำเป็นก่อน ฝึกเคลื่อนย้ายตัวเอง รับประทานอาหาร แปรงฟัน อาบน้ำ และอื่นๆ เข้าไปดูสภาพแวดล้อม ปรับสภาพบ้านให้ผู้ป่วยเหมาะแก่การใช้ชีวิตให้มากขึ้น โดยเพิ่มแรงกล้ามเนื้อจากกิจกรรมง่ายๆก่อน เช่น ถือช้อนกินข้าว หากไม่ได้ก็ทำอุปกรณ์เสริมช่วย

Intervention Implementation : ฝึกคนไข้ประจำ อาจจะซัก 3ครั้งต่อสัปดาห์ หรือให้ Home program กลับไปทำเพื่อเพิ่มผลของการฝึก ความต่อเนื่องจะช่วยให้เกิดพัฒนาการ และต้องจดบันทึก และติดตามผล

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ทำอย่างไรจะพัฒนาศักยภาพของบุคคลหรือประชาคมเหล่านี้ให้มีสุขภาวะอยู่เย็นเป็นสุขความเห็น (0)