170304-2 คำชวนสับสน ในการใช้ ชุด C – Chair & chairman

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถูกต้อง อ้างอิง มาตรฐานตามพจนานุกรม

Revised on 2017.03.03

Ref.#596258


Dictionary of Problem Words and Expression

อธิบายการใช้ “chair”

เป็น กริยา อย่างกว้างขวางทั่วไป ในความหมาย

“เป็นผู้ควบคุมการประชุม” (presiding over a meeting) เช่น

“The delegate was asked to chair the first session.’

นักภาษาศาสตร์บางคน ท้วงว่าอาจใช้ในความหมายนี้

เพียงในการ “ใช้ไม่เป็นทางการ”

โดยอ้างว่า ถ้า “คนหนึ่ง สามารถ ‘chair’ a meeting” ได้

ก็อาจใช้ว่า “คนหนึ่ง อาจ ‘pulpit a sermon’ ได้” เช่นกัน

แต่ได้มีการใช้ “chair”อย่างแพร่หลาย ในความหมาย

ที่ยอมรับทั่วไป แทนคำ “Chairman”

ส่วนคำ “chairperson” ใช้เพื่อแสดงความหมาย

ที่ครอบคลุม ทั้ง “chairman” และ “chairwoman”


Collins COBUILD English Dictionary

ให้ความหมาย “chair” และ “armchair”

ว่า “a chair” เป็น เครื่องเรือนชิ้นหนึ่ง สำหรับคนหนึ่งใช้นั่ง” มีพนักรองหลัง

เมื่อกล่าวถึง “a simple chair” ให้ใช้ว่า บางคน “sit on it” เช่น

‘Anne was sitting on an upright chair.’

‘Sit on this chair. Please.’

สำหรับ “a chair” แบบที่ นั่งได้สบาย ปกติจะใช้ว่า “sit in it” เช่น

‘He leaned back in his chair and looked out the window.’

ส่วน “armchair” เป็น “a comfortable chair” มี ที่รองรับแขนผู้นั่ง ทั้งสองข้าง

ต้องกล่าวว่า “บางคน ‘sits in an armchair” เสมอ” เช่น

‘He was sitting quietly in his armchair, smoking a pipe and reading the paper.’

อธิบายการใช้ “chair” “chairperson” “chairman” และ “chairwoman”

ว่าใช้ “chair” หรือ บางครั้ง “chairperson”

เพื่ออ้างอิงถึง “บุคคลผู้ควบคุม การประชุม/องค์กร หนึ่ง” ที่รวมทั้ง ชายและหญิง เช่น

‘This is Ruth Michaels, chairperson of the Woman Returners’ Network.’

‘You should address your remarks to the chair.’

ใช้ “a chairman” เป็น ชาย ผู้ควบคุม “การประชุม/การอภิปราย” เช่น

‘The vicar, full of apologies, took his seat as chairman.’

บ่อยครั้ง อ้างถึง “ผู้เป็นหัวหน้าขององค์กรหนึ่ง” ว่าเป็น “chairman” ของที่นั่น เช่น

‘Sir John Hill, chairman of the Atomic Energy Authority, gave the opening speech.’

ในอดีต เคยมีการใช้ “chairman” เพื่ออ้างอิง ถึงทั้ง ชายและหญิง

แต่ปัจจุบัน ไม่ใช้เพื่ออ้างถึงถึง ผู้หญิง โดยแทนด้วย “chairwoman” เช่น

‘Margaret Downes is this year’s chairwoman of the Irish Institute.’i

‘Siobhan is a BBC radio journalist, and chairwomen of The Scottish Ballet.’

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Revised C 170215ความเห็น (0)