ตัวสะกด

มาตราตัวสะกด มีหมวดคำที่มีตัวสะกดหรือออกเสียงเดียวกัน มี 8 มาตราหรือ 8 แม่ ได้แก่ 1.แม่ ก กา มีพยัญชนะในแม่กกคือ ก,ข,ค,ฆ เช่น กาก คุก 2.แม่ กง มีพยัญชนะในแม่กง คือ ง เช่น กุ้ง ปลง ตรง 3. แม่กด มีพยัญชนะในแม่กด คือ จ,ช,ซ,ฎ,ฏ,ฐ,ฑ,ด,ต,ถ,ท,ธ,ศ,ส,ษ, เช่น ้้หาด ถาด นาจ 4. แม่กน มีพยัญชนะในแม่ กน คือ ญ,ณ,น,ร,ล,ฬ, เช่น กาล จาน มาร ราฬ 5. แม่กบ มีพยัญชนะในแม่กบ คือ บ,ป,พ,ฟ,ภ เช่น บาป กราบ ภาพ ลาภ 6.แม่กม มีพยัญชนะในแม่กม คือ ม เช่น จม ขม ปม คม 7.แม่เกย มีพยัญชนะในแม่เกย คือ ย เช่น สวย หมวย ช่วย 8.แม่ เกอว มีพยัญชนะในแม่เกอว คือ ว เช่น คราว ขาว หนาว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ตัวสะกดความเห็น (0)