สระในภาษาไทย

สระ

เสียงสระในภาษาไทยแบ่งตามอัตราเสียงเป็น ๒ แบบ ดังนี้

๑.สระเสียงสั้น ได้แก่ สระที่ออกเสียงสั้น คือ อะ อิ อึ อุ เอะ แอะ โอะ เอาะ เออะ

๒.สระเสียงยาว ได้แก่ สระที่ออกเสียงยาว คือ อา อี อื อู เอ แอ โอ ออ เออ เอีย เอือ อัว

เสียงสระในภาษาไทยแบ่งตามฐานการออกเสียงเป็น ๓ แบบ ดังนี้

๑.สระเดี่ยว หรือ สระแท้ คือ สระที่เกิดจากฐานเสียงเพียงฐานเดียว ได้แก่ อะ อา อิ อี อึ อื อุ อู เอะ เอ แอะ แอ เออะ เออ โอะ โอ เอาะ ออ

๒.สระประสม หรือ สระเลื่อน คือ สระที่เกิดจากสระเดี่ยวสองเสียงประสมกัน ได้แก่

เอีย เกิดจากสระ อี กับ อา เอียะ เกิดจากสระ อี กับ อะ

เอือ เกิดจากสระ อือ กับ อา เอือะ ปรเกิดจากสระ อือ กับ อะ

อัว เกิดจากสระ อู กับ อา อัวะ เกิดจากสระ อู กับ อะ

๓.สระเกิน คือ สระที่มีเสียงพยัญชนะประสมหรือสะกดอยู่ด้วย ได้แก่

อำ เกิดจากเสียงสระ อะ สะกดด้วย ม อ่านว่า อัม

ใอ เกิดจากเสียงสระ อะ สะกดด้วย ย อ่านว่า อัย

ไอ เกิดจากเสียงสระ อะ สะกดด้วย ย อ่านว่า อัย

เอา เกิดจากเสียงสระ อะ สะกดด้วย ว อ่านว่า เอา

ฤ เกิดจากเสียงพยัญชนะ ร และสระ อึ อ่านว่า รึ

ฤๅ เกิดจากเสียงพยัญชนะ ร และสระ อือ อ่านว่า รือ

ฦ เกิดจากเสียงพยัญชนะ ล และสระ อึ อ่านว่า ลึ

ฦๅ เกิดจากเสียงพยัญชนะ ล และสระ อือ อ่านว่า ลือ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สระในภาษาไทยความเห็น (0)