170224-3 คำชวนสับสน ในการใช้ ชุด C – case

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถูกต้อง อ้างอิง มาตรฐานตามพจนานุกรม

Revised on 2017.02.23


Collins COBUILD English Dictionary

อธิบายการใช้ “case” และ “in case” ว่า

ใช้ “in case” และ “just in case” เพื่อกล่าวว่า

บางคน ‘มีบางสิ่ง/ทำบางสิ่ง’ เพราะสิ่งหนึ่งอาจเกิดขึ้น เช่น

I’ve got the key in case we want to go inside.’

‘We tend not to go too far from the office, just in case there should be a bomb scare that would prevent us getting back.’

ข้อควรระวัง:

ให้ตามหลัง “in case” หรือ “just in case”

ด้วย ‘simple tense’ หรือ “should”

อย่าใช้ “will” หรือ “shall”

ข้อควรระวัง:

อย่าใช้ “in case” หรือ “just in case” เพื่อกล่าวว่า

“บางสิ่งจะเกิดขึ้น” อันเป็นผลจากที่ ‘บางสิ่งกำลังเกิดขึ้น’

อย่าใช้ว่า “I will go in case he asks me.”

ให้ใช้ว่า “I will go if he ask me.” เช่น

‘He qualifies this year if he gets through his exams.’

ให้ใช้ “in that case” หรือ “in which case” เพื่ออ้างอิงถึง

“สถานการณ์หนึ่ง ที่เพิ่งได้กล่าวถึง”

และเพื่อนำเสนอ “ข้อความ หรือข้อเสนอแนะ” อันเป็นสิ่งที่ตามหลังสิ่งนั้น เช่น

‘The bar is closed,’ the waiter said. ‘In that case,’ McFee said, ‘allow me to invite you back to my flat for a drink.’

‘I greatly enjoy these meeting unless I have to make a speech, in which case I’m in a state of dreadful anxiety.’

อย่าใช้วลี “in this case” เพื่ออ้างอิงถึง ‘เฉพาะแง่มุมหนึ่งของ” บางสิ่ง เช่น

อย่าใช้ว่า “Most of my friends lost their jobs, but I was very lucky in this case.’

ให้ใช้ว่า “Most of my friends lost their jobs, but I was very lucky in this respect.” เช่น

‘The children are not unintelligent – in fact, they seem quite normal in this respect.’

‘But most of all, there is that intangible thing, the value of the brand. In this respect, Manchester United, the most famous football club in the world, is unique.’

Dictionary of Problem Words and Expression

ให้ความหมาย “case” ว่าแต่เดิม มีสองประการ

หนึ่ง คือ ที่ผันแปรมาจากรูปหนึ่ง ที่หมายถึง

“receptacle” = ที่รองรับ หรือ

‘container” = ภาชนะบรรจุ

อีกความหมายคือ

“instance” = กรณีตัวอย่าง หรือ

“example” = ที่เป็นแบบอย่าง

ซึ่งเป็น ความหมายที่ ใช้ “case” ทั่วไปเป็นอย่างมาก

ส่วนความหมายที่ เป็น ‘slang’ ของ “case” เช่นในประโยค

“case the joint” หมายถึง “สำรวจตรวจดูสถานที่/หรือบ้าน” และ

“Jack’s a case” หมายถึง “นายแจ็ค เป็นคนแปลก/พิลึก”

ส่วนวลี “the case of” เป็น ส่วนเกิน ที่ไม่เพิ่มความหมายใดๆแก่ข้อความ

ควรละเว้นการนำมาใช้ ทั้งพูดและเขียน

Cambridge English Dictionary

อธิบายการใช้ “In case (of)”

โดยที่ “in case” ใช้เป็น กริยาวิเศษณ์ หรือ ‘conjunction’

ส่วน “in case of” ใช้เป็น บุพบท

ใช้ “in case” เพื่อกล่าวเกี่ยวกับ

“สิ่งต่างๆที่ควรทำ เพื่อเป็นการเตรียมรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต”เช่น

‘Shall I keep some chicken salad for your brother in case he’s hungry when he gets here?’ (เป็น ‘conjunction’)

In case I forget later, here are the keys to the garage. (เป็น ‘conjunction’)

‘She knows she’s passed the oral exam, but she doesn’t want to say anything just in case.’ (เป็น กริยาวิเศษณ์)

ไม่ใช้ “in case” ในความหมายแทน “if”

ตัวอย่างประโยคเปรียบเทียบ การใช้ .”in case” และ “if” เช่น

‘Let’s take our swimming costumes in case there’s a pool at the hotel.’

‘We don’t know if there is a pool there.’

‘Let’s take our swimming costumes if there’s a pool in the hotel.’

‘We will wait until we know about the pool before we decide.’

‘I’ll take cash in case we need it on the ferry.’

(เราไม่รู้ ว่าเราจำเป็นต้องใช้เงินสดหรือไม่ บนเรือข้ามฟาก)

ใช้ “in case of” ร่วมกับ นาม

เพื่อให้หมายถึง ‘if and when’ บางสิ่ง เกิดขึ้น เช่น

(คำเตือนใน ‘a lift’)

In case of breakdown, please press the alarm button and call this number.’

(หมายถึง “if and when’ the lift ขัดข้อง)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Revised C 170215ความเห็น (0)