วันที่ 18 เริ่มโครงการ Library 4G... (9 ธันวาคม 2559)

จากการที่พวกเราได้จัดทำตัวโครงการเสร็จแล้วนั้น ก็ได้มีการนำเสนอต่อท่านผู้อำนวยการ และท่านก็ได้อนุมัติให้พวกเราดำเนินการโครงการเป็นที่เรียบร้อย โดยวันนี้จึงเป็นการเริ่มกิจกรรมแรก นั่นก็คือการรับสมัครนักเรียนที่มีความสนใจ และมีความตั้งใจอย่างที่จะเป็นบรรณารักษ์น้อย โดยเปิดรับสมัครนักเรียนตั้งแต่ชั้น ป.4-6 ซึ่งก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างดี และมีจำนวนผู้สมัครที่เยอะมาก จึงต้องใช้วิธีการตัดเลือกโดยสอบถามจากครูประจำชั้น และคณะครูที่โรงเรียนว่าใครมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการเป็นบรรณารักษ์น้อยบ้าง และก็ได้ผู้ที่จะทำหน้าที่บรรณารักษ์น้อยจำนวน 15 คน วันนี้จึงเป็นวันประกาศผลให้กับนักเรียนทุกคนทราบ
ท่านผู้อำนวยการมาตรวจดูความคืบหน้าของโครงการเดินทางไปหาซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการดำเนินโครงการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายกฤษฎา สุริยะมณี (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)