วันที่ 12 วันวชิราวุธ... (25 พฤศจิกายน 2559)

ด้วยวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย สำนักงานลูกเสือแห่งชาติได้กำหนดให้มีพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ ๖ เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรมแด่พระองค์ท่านเป็นประจำทุกปี และคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติได้กำหนดให้วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน เป็นวันบำเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือ เนตรนารี โดยให้ลูกเสือ เนตรนารี ออกปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ในชุมชน ที่อยู่อาศัย สถานศึกษา วัด สถานที่สาธารณะต่างๆ ดังนั้นวันนี้ในช่วงเช้าทางโรงเรียนในกลุ่มจตุรมิตรพัฒนาจึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลต่อพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายกฤษฎา สุริยะมณี (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)