170220-1 คำชวนสับสน ในการใช้ ชุด C- Candid & frank

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถูกต้อง อ้างอิง มาตรฐานตามพจนานุกรม

Revised on 2017.02.20

Ref.#596133


Dictionary of Problem Words and Expression

อธิบาย ความหมายทั้ง ”candid” และ “frank” คือ

“open” “sincere” “without reservation” และ “straightforward”

= (เปิด/จริงใจ/ไม่มีข้อจำกัด และ ตรงไปตรงมา) ตามลำดับ

จึงอาจกล่าวได้ทั้ง ‘frank statement’ หรือ ‘candid reply’

หมายถึง “บางสิ่ง ที่ไม่มีการ ‘disguise/pretense/หรือ reserve’”

โดยที่ “candid” มาจาก Latin หมายถึง “to glow” = (เปล่งแสง)

ที่ แสดงความหมาย อ่อนกว่า ‘frank’

คำพ้องความหมายกับ “candid” และ “frank” รวมถึง

“open” “unrestrained” “uninhabited” และ “outspoken”


American Heritage Dictionary

ให้ความหมาย คำพ้องความหมาย กับ “candid” “frank”

คือ “open” “forthright” “outspoken” และ “straightforward”

ที่ต่างเป็น คุณศัพท์ แสดงความหมาย

“การเปิดเผย/เตรียมเปิดเผย ‘ความรู้สึก/ความคิด’ ของตน อย่างเสรี แท้จริง”

โดย “frank” แสดงนัย ‘directness’ = (ความตรงแน่วแน่)

บางครั้งถึงจุด ”ขวามผ่าซาก” (bluntness) เช่น

‘And yes, to be frank, the singing was atrocious.’

ว่าบ่อยครั้ง “candid” และ “forthright” เสนอแนะ

“การปฏิเสธ ที่จะ ‘หลบเลี่ยง ปัญหาที่ ยากลำบาก/ไม่ดี’”

= (refusal to evade difficult or unpleasant issues.) เช่น

‘Save, save, oh save me from the candid friend!’

‘He wanted his countrymen to know the truth, and he was forthright about the challenges they faced.’

และตามปกติ “outspoken” แสดงนัย “ความโผงผางอย่างไม่ยั้ง” เช่น

‘She is outspoken to the point of never holding back, on politics or much else.’

และ “straightforward” แสดง “ท่าทางแ ละการแสดง ที่ตรงเผง” เช่น

‘George was a straightforward soul….’See here!’ he said. ‘Are you engaged to anybody?’”

และ “open” เสนอแนะ “ความอิสระเสรี จาก การสงวนท่าที/มีความลับ” ทั้งหมด เช่น

‘I will be open and sincere with you.’

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Revised C 170215ความเห็น (0)