ทุนชุมชนในภูมิภาคตะวันตก กรณีศึกษา การจัดการขยะ ชุมชนเมืองสวนตะไคร้ (ครี่งที่ 1)

โครงการจัดการขยะ ชุมชนเมืองสวนตะไคร้

จากการที่ได้ลงพื้นที่ศึกษา เกี่ยวกับโครงการจัดการขยะของชุมชนสวนตะไคร้นั้นได้ทราบข้อมูลคร่าวๆของชุมชนสวนตะไคร้คือ ชุมชนสวนตะไคร้เป็นชุมชนที่มีพื้นที่อยู่ในเขตการปกครองของ เทศบาลนครนครปฐม โดยที่เทศบาลนครนครปฐมนั้นจะ แยกตามเขตการเลือกตั้ง 4 เขต และชุมชนสวนตะไคร้ก็อยู่ในเขตที่ 3 ของเทศบาลนครนครปฐม โดยแบ่งพื้นที่เป็นชุมชนต่างๆ และแต่ละชุมชนนั้นก็จะแยกออกเป็นหมู่บ้าน ดังนั้นสภาพโดยทั่วไปของชุมชนสวนตะไคร้นั้นก็จะสามารถมองเป็นภาพรวมของเทศบาลนครนครปฐม

(ภาพการนั่งพูดคุยกับ พี่ ณัฐวุธ อานุชิตอารมณ์ เพื่อทำความเข้าใจในเรื่องของการที่ทางกลุ่มจะลงทำการศึกษาพื้นที่)


(ภาพการนั่งพูดคุยกับ พี่ ณัฐวุธ อานุชิตอารมณ์ ทำความเข้าใจในเรื่องของการที่ทางกลุ่มจะลงทำการศึกษาพื้นที่)

ประวัติความเป็นมาและที่ตั้ง ของเทศบาลนครนครปฐม( ชุมชนสวนตะไคร้ )

เทศบาลนครนครปฐม เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาล จัดตั้งตามพระราชบัญญัติจัดการสุขาภิบาลตามหัวเมือง รัตนโกสินทร์ศก 127 เมื่อปี พ.ศ. 2453 ต่อมาเมื่อมีการตราพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 แล้ว จึงมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองนครปฐม พ.ศ. 2478 ประกาศเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2478 และมีการยกฐานะเป็นเทศบาลนคร ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม พ.ศ. 2542 (ให้ไว้ ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 เป็นปี ที่ 54 ในรัชกาลปัจจุบัน) เทศบาลนครนครปฐม มี พื้นที่ในความรับผิดชอบในขณะจัดตั้งประมาณ 5.28 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ในตำบลพระปฐมเจดีย์ทั้งตําบล ปัจจุบันเทศบาลนครนครปฐม มี พื้นที่ 19.85 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ประมาณ 12,406.25 ไร่ (ตามพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขต เทศบาลเมืองนครปฐม พ.ศ. 2534 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 108 ตอนที่ 211 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2534) ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของหมู่บ้าน และตําบลต่างๆ ในเขตอําเภอเมืองนครปฐม

1. ตําบลพระปฐมเจดีย์ ( ทั้งตําบล พื้นที่เขตเทศบาลเดิม 5.28 ตารางกิโลเมตร)

2. ตําบลนครปฐม หมู่ที่ 5 7 8 9

3. ตําบลบ่อพลับ หมู่ที่ 1 3 4 5 8 9

4. ตําบลพระประโทน หมู่ที่ 1 2 4 6 7 8 9

5. ตําบลห้วยจรเข้ หมู่ที่ 1 2 4 6 7

6. ตําบลสนามจันทร์ หมู่ที่ 1 2 3 6

7. ตําบลบางแขม หมู่ที่ 9

8. ตําบลลําพยา หมู่ที่ 1 2 3

9. ตําบลหนองปากโลง หมู่ที่ 5

อาณาเขต

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลนครปฐม และ ตําบลบ่อพลับ

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลพระประโทน และตําบลธรรมศาลา

ทิศใต้ ติดต่อกับ ตําบลห้วยจรเข้ตําบลสนามจันทร์ และตําบลบางแขม (ม.9)

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลลำพญา และตำบลหนองปากโลง(ภาพถ่ายแผนที่จากดาวเที่ยมและลิงค์สถานที่ตั้งผ่าน google map)


(ภาพด้านหน้าของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านชุมชนเมืองสวนตะไคร้)

สถิตประชากร

1. จำนวนประชากร (ตามทะเบียนราษฎร์) 79,148 คน (ชาย 36,853 คน หญิง 42,295 คน)

2. จำนวนครัวเรือน 34,858 ครัวเรือน

3. โครงสร้างอายุ ประชากร

* อายุ0 – 20 ปี 28.43 % (ชาย 11,392 คน หญิง 11,109 คน)

* อายุ21 – 40 ปี 30.45 % (ชาย 11,445 คน หญิง 12,652 คน)

* อายุ 41 – 60 ปี 27.70 % (ชาย 9,662 คน หญิง 12,257 คน)

* อายุ61 ปีขึ้นไป 12.34 % (ชาย 3,885 คน หญิง 5,875 คน)

* ทะเบียนกลาง 1.10 % (ชาย 321 คน หญิง 550 คน)


ประวัติและความเป็นมาของกลุ่มโครงการจัดการขยะของชุมชนสวนตะไคร้

โครงการการจัดการขยะของชุมชนสวนตะไคร้นี้จะแยกออกเป็นสองส่วนคือ เรื่องของกองทุนหมู่บ้านชุมชนสวนตะไคร้ และเรื่องของกิจกรรมอาสาสมัครทำความดีเพื่อพ่อ(ธนาคารขยะ) เรื่องของกองทุนหมู่บ้านชุมชนสวนตะไคร้นั้น ได้ริเริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2559 เมื่อไม่นานมานี้โดยที่ได้งบสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยได้งบมาทั้งสิ้นจำนวน 50,000 บาท โดยให้มาจัดสรรปันส่วนภายในชุมชน เพื่อเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่และเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ โดยจะมีเงื่อนไง ในการกู้ยืม คือร้อยละ 1 ต่อปีและจะต้องเป็นผู้ที่มีรายได้น้อยภายในชุมชน โดยการกู้ยืมนั้น จะมีมติในที่ประชุมต้องมีการเห็นพ้องต้องกันที่จะให้การกู้ยืมเงินนั้นเกิดขึ้นเพื่อเป็นหลักค้ำประกันในการชำระหนี้ในการกู้ยืม และส่วนเรื่องของกิจกรรมอาสาสมัครทำความดีเพื่อพ่อนั้นได้มีการริเริ่มการเป็นอาสาสมัคร(ธนาคารขยะ) นี้เกิดขึ้นครั้งแรกวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีจิตสำนึกที่จะทำความดี เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชน และเพื่อปลูกฝังให้เด็กๆในชุมชนหันมาทำเวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนอีกด้วย กิจกรรมธนาคารขยะนี้จะทำกันทุกเดือนคือ อาทิตย์สุดท้ายของเดือนโดยการเก็บขยะนั้น จะมีการเก็บแถวๆบริเวณบ้าน ริมครอง และในเขตพื้นที่ชุมชน โดยจะประสานงานกับร้านรับซื้อของเก่าจะมารับซื้อขยะโดยตรงจากประชาชนเองและการรับซื้อในแต่ละเดือนนั้น จะมีประกาศเสียงตามสาย เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านประชาชนได้รับทราบและให้นำขยะที่เก็บไว้มาชั่งกิโลขาย นอกจากนี้การชั่งกิโลขายขยะนั้นจะมีการจดบันทึกในการขายขยะว่าผู้ใดที่ มีจำนวนกิโลขายมากที่สุดก็จะมีรางวัลหรือโบนัสให้เป็นรางวัล

(ภาพป้ายโครงการจัดการขยะที่อยู่ภายในสำนักงานกองทุนหมู่บ้านชุมชนเมืองสวนตะไคร้)

(ภาพโล่รางวัลกองทุนหมู่บ้านดีเด่น)

(ภาพโล่รางวัลองค์กรเอกชนระดับดี ประจำปี 2559)

(ภาพโล่รางวัลองค์กรเอกชนระดับดี ประจำปี 2558)


(ภาพโล่รางวัลองค์กรเอกชนระดับดี ประจำปี 2557)


รายชื่อสมาชิกผู้รับผิดชอบของโครงการการจัดการขยะของชุมชนสวนตะไคร้

1. นาย ณัฐวุธ อานุชิตอารมณ์ ( ประธาน )

2. นาง เครือวัลย์ เมตตาวิหารี ( รองประธาน )

3. นาง สุนันทา ลิ้มสำอาง ( เลขานุการ )

4. นาง ปนัดดา สุขะนาคินทร์ ( เหรัญยิก )

5. นาย อรุณ จั่นหยวก ( กรรมการ )

6. ร.ต.ท. สมยศ หัวใจฉ่ำ ( กรรมการ )

7. นาง สุวสา อภิลักษณ์สาธร ( กรรมการ )

8. นาง สุวรรณา ถวิลวิสาร ( กรรมการ )

9. นาง ประภาเพ็ญ หมุยจินดา ( กรรมการ )


( นาย ณัฐวุธ อานุชิตอารมณ์ ประธานโครงการจัดการขนะชุมชนเมืองสวนตะไคร้ )

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ทุนชุมชนในภูมิภาคตะวันตก กรณีศึกษา การจัดการขยะ ชุมชนเมืองสวนตะไคร้ความเห็น (0)