เลียบ-เลาะ-เสาะ-รู้ : ยุวมัคคุเทศก์น้อย

"..ต้นกล้า : หากเป็นกล้าพันธุ์ดี ผลผลิตก็ดี
แต่หากได้ปุ๋ย - น้ำ - ดิน - อากาศที่ดีเข้ามา
เป็นส่วนผสม... นั่นจะมีแต่กำไร และกำไร.."


เลียบ - เลาะ - เสาะ - รู้


โรงเรียนไร้รั้วกัน : รอยยิ้มของเด็กน้อยกับ
กิจกรรมกระบวนการกลุ่ม ในโครงการของ
บริษัทฯ - สู่ชุมชน................................

สร้างส่วนร่วมอาศัยหลัก บ - ว - ร ยึดเอา
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : บ้านสู่วัด
วัดสู่โรงเรียน - และโรงเรียนกลับคืนสู่ -
ชุมชน ...............................................

ค่ายยุวมัคคุเทศก์ ด้วยความร่วมมือระหว่าง
บริษัท เมืองโบราณ จำกัด และโรงเรียนใน
สังกัดกลุ่มศักดิ์ศรีสมุทรปราการ ลงพื้นที่
เรียนรู้ชุมชนในจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งจัด
ขึ้นในทุกๆปี...มีเป้าหมายปลูกฝังให้เด็กได้
กล้าที่จะออกสู่ชุมชน และนำเสนอข้อมูล
ด้านประวัติศาสตร์ผนวกกับวิถีชีวิตปัจจุบัน
ของท้องถิ่นตนเอง................................

..เริ่มต้นกระบวนการในห้องเรียน โดยให้เด็กๆ
แลกเปลี่ยนและกล้าที่จะนำเสนอความเป็นตัว
ของเขาเองด้วยกิจกรรม.............................

ละลายพฤติกรรมกลุ่ม
มีสนุกสนาน.....สิ่งสำคัญสำหรับกิจกรรมเด็ก..
นอกจากรอยยิ้มที่จะได้เห็น.....ผมเองก็ได้ผล
พลอยได้ คือ เห็นข้อบกพร่องและจับจุดเด่น-
ด้อยของเด็กๆเหล่านั้นพร้อมแก้ไขจุดเล็กๆ
น้อยๆ ของเขาไปในตัวด้วย.........................

การโสเหร่... ของเด็กๆ ได้ร่วมกันวิเคราะห์และ
กรองข้อมูล มีการตั้งเป้าหมายว่ากิจกรรมค่าย
ครั้งนี้เด็กๆต้องการอะไรในกิจกรรม...............
กระทั่ง..วันที่ออกสู่ชุมชน เด็กๆจึงได้เผยความ
ในใจเหล่านั้นด้วยการเปิดหู - เปิดตาและเปิดใจเลียบเลาะ เสาะรู้ : เด็กๆได้รู้ชุมชน ชุมชนได้รู้เด็ก
เด็กๆได้รู้วัด ได้รู้ป่า ได้รู้ตัวเขาเอง .... นี่ครับสิ่งนี้
ทำให้เด็กนำเสนอตัวเองทั้งนิสัย ความรู้ ความสนใจ
ของเขาออกมา อย่างไม่รู้ตัว................................

ได้แล้วไม่สูญเปล่า... พร้อมเก็บมาเล่าโสหร่
นำเสนอในกระบวนการแบบเด็กๆ พร้อมรอย
ยิ้มใสๆเหล่านี้.........................................

นอกจากเด็กๆเหล่านี้ จะได้ผลสัมฤทธิ์ใดๆก็
แล้วแต่ ผลที่เด็กเหล่านั้นได้รับ...กลับให้ผม
เองได้นำมาปรับปรุง และสร้างแนวทางในมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมในรอบโอกาสต่อๆไปด้วย
............................................................

"ค่ายนี้ ...ผมรู้สึกได้กลับไปเป็นเด็กอีกครั้ง
เช่นที่เด็กยุวมัคคุเทศก์เหล่านี้กำลังเป็นอยู่"

.......................บรรณกร..........................


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บอกเก้า...เล่าสิบความเห็น (0)