ສະຫະປະຊາຊາດວ່າດ້ວຍຫຼັກການ ແລະ ຄຳແນະນຳ ໃນການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍໃນຄະດີອາຍາ(1)

BOUNMY
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ກ. ຄຳແນະນຳ

1. ການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍແມ່ນເປັນອົງປະກອບທີ່ສຳຄັນໃນລະບົບຍຸຕິທຳທາງຄະດີອາຍາ, ມວນມະນຸດ ແລະ ປະສິດທິພາບໃນລະບົບຍຸດຕິທຳທີ່ອີງໃສ່ກົດລະບຽບການຂອງກົດໝາຍ. ການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍເປັນພື້ນຖານສຳລັບການເປັນຄວາມຮ່ວມມືຂອງສິດທິອື່ນໆ, ລວມເຖິງສິດທິໃນການຕັດສິນທີ່ມີຄວາມຍຸດຕິທຳ. ຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 11, ວັກ 1 ຂອງຖະແຫຼງການວ່າດ້ວຍສິດທຳມະນຸດສາກົນ,1ເງື່ອນໄຂໃນການໃຊ້ສິດທິດັ່ງກ່າວແລະເປັນການປ້ອງກັນທີ່ສໍາຄັນວ່າ ການຮັບປະກັນຄວາມຍຸຕິທໍາພື້ນຖານແລະຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກສາທາລະນະຢູ່ໃນດຳເນີນງານຄວາມຍຸດຕິທໍາທາງອາຍາ.

2. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ມາດຕາ 14, ວັກ 3 (D), ຂອງ ພັນທະສັນຍາສາກົນກ່ຽວກັບສິດພົນລະເຮືອນແລະທາງດ້ານການເມືອງ2ວ່າທຸກຄົນຄວນຈະໄດ້ຮັບສິດ, ໃນບັນດາ ສິດທິອື່ນໆ, "ເພື່ອຈະສຶບຫາບ່ອນຢູ່ແລະເພື່ອປ້ອງກັນຕົນເອງຢູ່ໃນບຸກຄົນ ຫຼືໂດຍຜ່ານການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດຫມາຍຂອງຕົນເອງທີ່ເຂົາເລືອກເອງ; ການຮັບແຈ້ງ, ຖ້າຫາກວ່າບໍ່ມີການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດຫມາຍ, ສິດນີ້ແລະຈະມີການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດຫມາຍການມອບຫມາຍ ສະນັ້ນຈຶ່ງຮຽກຮ້ອງ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາຢູ່ໃນກໍລະນີທີ່ມີຜົນປະໂຫຍດຂອງຄວາມຍຸດຕິທໍາໄດ້ແລະໂດຍບໍ່ມີການຈ່າຍເງິນໂດຍກໍລະນີໃດໆຖ້າຫາກວ່າບໍ່ມີວິທີການທີ່ພຽງພໍເພື່ອ ຈ່າຍສໍາລັບມັນ.

3. ລະບົບການເຮັດວຽກຂອງການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ, ເປັນສ່ວນໜຶ່ງການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງລະບົບຍຸດຕິທຳທາງອາຍາ ອາດຈະຫຼຸດຜ່ອນການໃຊ້ເວລາດົນນານ ຂອງຜູ້ຕ້ອງສົງໄສທີ່ໄດ້ຖືກຈັດຂຶ້ນໃນສະຖານີຕໍາຫຼວດ ແລະສູນກັກຂັງ, ນອກເຫນືອກວ່ານັ້ນຈາກການຫຼຸດຜ່ອນປະຊາກອນນັກໂທດ, ຄວາມເຊື່ອຫມັ້ນທີ່ຜິດພາດ, ຈຳນວນເກີນຂອງນັກໂທດ ແລະຄວາມແອອັດໃນສານປະຊາຊົນ, ແລະການຫຼຸດຜ່ອນ ການກະທຳຜິດ ແລະ ການຫຼີກລ້ຽງການເຮັດໃຫ້ເດັກເປັນເຫຍື່ອອີກຄັ້ງໂດຍຂະບວນການຍຸດຕິທຳ. ມັນອາດຈະປົກປັກຮັກສາແລະປົກປັກຮັກສາສິດທິຂອງ ຂອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍແລະພະຍານໃນຂະບວນການຍຸດຕິທໍາທາງອາຍາ. ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດຫມາຍສາມາດທີ່ນໍາໃຊ້ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າການປ້ອງກັນຂອງອາຊະຍາກໍາໂດຍການປູກຈິດສໍານຶກການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງ ກົດຫມາຍ.

4. ການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດຫມາຍເປັນພາລະບົດບາດສໍາຄັນໃນການອໍານວຍໃຫ້ແກ່ຄວາມຫຼາກຫຼາຍແລະການນໍາໃຊ້ຂອງການອະນຸມັດຊຸມຊົນຂັ້ນພື້ນຖານ ແລະມາດຕະການ, ລວມທັງມາດຕະການທີ່ບໍ່ແມ່ນອັກສອນ; ການສົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນຫລາຍຂຶ້ນໃນລະບົບຄວາມຍຸດຕິທໍາທາງອາຍາ; ການຫຼຸດຜ່ອນການນໍາໃຊ້ທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນຂອງການກັກຂັງແລະຈໍາຄຸກ; ຖອດຖອນນະໂຍບາຍຄວາມຍຸດຕິທໍາທາງອາຍາ, ແລະການຮັບປະກັນການນໍາໃຊ້ປະສິດທິພາບຂອງແຫຼ່ງກຳນົດແຈ້ງ.

5. ຫຼາຍປະເທດຍັງບໍ່ຂາດຊັບພະຍາກອນທີ່ຈໍາເປັນແລະຄວາມອາດສາມາດ ທີ່ສະຫນອງໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດຫມາຍສໍາລັບຜູ່ຕ້ອງສົງໃສ, ຜູ່ທີ່ຟ້ອງການກະທໍາຜິດທາງຄະດີອາຍາ, ນັກໂທດຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍແລະ ພະຍານ.

6. ຫຼັກການ ແລະຄູ່ມືແນະນໍາ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດຕໍ່ການເຂົ້າເຖິງການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດຫມາຍ ໃນລະບົບຍຸຕິທໍທາງຄະດີອາຍາ, ຊຶ່ງສາມາດໄດ້ມາຈາກມາດຕະຖານສາກົນ ແລະຮັບຮູ້ການປະຕິບັດທີ່ດີ, ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສະຫນອງການຊີ້ນໍາໃຫ້ລັດກ່ຽວກັບຫຼັກການພື້ນຖານກ່ຽວກັບການລະບົບການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ເປັນກົດຫມາຍຢູ່ໃນຄວາຍຸດຕິທໍາທາງອາຍາຄວນຈະຖືກສ້າງ ແລະ ແຜນການອົງປະກອບສະເພາະທີ່ຕ້ອງການສໍາລັບປະສິດທິຜົນແລະ ລະບົບການແຫ່ງຊາດແບບຍືນຍົງການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດຫມາຍ, ໃນຄໍາສັ່ງທີ່ຈະສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງການເຂົ້າເຖິງທາງດ້ານກົດຫມາຍ ຕາມການຊ່ວຍເຫຼືອສະພາການແກ້ໄຂເສດຖະກິດແລະສັງຄົມສົກປີ 2007/24 ຂອງ 26 ກໍລະກົດ ປີ 2007, ມີສິດຮ້ອງ "ການຮ່ວມມືສາກົນເພື່ອການປັບປຸງການເຂົ້າເຖິງການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດຫມາຍຢູ່ໃນລະບົບຍຸຕິທໍາທາງອາຍາ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູ່ໃນອາຟຣິກາ "

7.ໂດຍສອດຄ່ອງກັບການຖະແຫຼງການ Lilongwe ກ່ຽວກັບການເຂົ້າເຖິງການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດຫມາຍໃນລະບົບຍຸຕິທໍທາງຄະດີອາຍາ ໃນອາຟຣິກາແລະ Lilongwe ແຜນປະຕິບັດງານສໍາລັບການ ການປະຕິບັດຂອງການປະກາດ, ຫຼັກການແລະຂໍ້ແນະນໍາປະຕິບັດຕາມ ແນວຄວາມຄິດຢ່າງກວ້າງຂວາງຂອງການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດຫມາຍ.

8. ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂອງຫຼັກການແລະຄໍາແນະນໍາ, ໃນໄລຍະ "ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດຫມາຍ" ໄດ້ປະກອບມີຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານກົດຫມາຍ, ການຊ່ວຍເຫຼືອແລະການເປັນຕົວແທນສໍາລັບບຸກຄົນທີ່ຖືກຈັບກຸມ, ຈັບ ຫຼື ຄຸມຂັງຜູ່ຕ້ອງສົງໃສ ຫຼືວ່າ ຖືກຂໍ້ກ່າວຫາດັ່ງກ່າວ ຫຼື ຄຳຟ້ອງທາງຄະດີອາຍາການກະທຳຜິດ ແລະ ສຳລັບຜູ່ຖືກເຄາະຮ້າຍ ແລະ ພະຍານໃນຂະບວນການຍຸດຕິທໍາທາງອາຍາທີ່ສະຫນອງໃຫ້ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າສໍາລັບຜູ່ທີ່ບໍ່ມີໂດຍບໍ່ມີການວິທີການທີ່ພຽງພໍຫຼືໃນເວລາທີ່ຜົນປະໂຫຍດຄວາມຍຸດຕິທໍາດັ່ງນັ້ນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີ. ນອກຈາກນັ້ນ, "ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດຫມາຍ" ແມ່ນມີຈຸດປະສົງທີ່ປະກອບມີແນວຄວາມຄິດຂອງການສຶກສາທາງດ້ານກົດຫມາຍ, ການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານທາງດ້ານກົດຫມາຍແລະການບໍລິການອື່ນໆ ທີ່ສະຫນອງໃຫ້ສໍາລັບບຸກຄົນໂດຍຜ່ານທາງເລືອກກົນໄກການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງແລະ ຂະບວນການຍຸດຕິທໍາການຟື້ນຟູ.

9. ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂອງຫຼັກການແລະຄໍາແນະນໍາ, ບຸກຄົນຜູ້ທີ່ສະຫນອງການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດຫມາຍແມ່ນອ້າງເຖິງວ່າ "ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດຫມາຍ", ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດຫມາຍແມ່ນຫມາຍເຖິງວ່າ "ການບໍລິການການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດຫມາຍຕໍ່ຜູ່ໃຫ້ ". ການໃຫ້ບໍລິການຄັ້ງທໍາອິດຂອງການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດຫມາຍແມ່ນທະນາຍຄວາມ, ແຕ່ຫຼັກການພື້ນຖານ ແລະຄໍາແນະນໍາຍັງໄດ້ແນະນໍາວ່າລັດມີສ່ວນຮ່ວມລະດັບຄວາມກ້ວາງຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຜູ່ໃຫ້ບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດຫມາຍທີ່ຢູ່ໃນຮູບແບບຂອງອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານທີ່, ອົງການຈັດຕັ້ງຊຸມຊົນ, ສາສະຫນາແລະບໍ່ແມ່ນອົງການຈັດຕັ້ງມູນລະນິທິສາສະຫນາ, ອົງການຈັດຕັ້ງດ້ານວິຊາຊີບແລະສະມາຄົມແລະການສຶກສາ. ລັດຖະບັນຍັດຂອງການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດຫມາຍກັບຕ່າງປະເທດຄວນຈະສອດຄ່ອງກັບ ອານຸສັນຍາກຸງວຽນນາວ່າດ້ວຍຄວາມສຳພັນທາງກົງສູນ[1] ແລະສົນທິສັນຍາສອງຝ່າຍສາມາດນໍາໃຊ້ອື່ນໆ.

10. ຄວນຈະຖືກຮັບການບັນທຶກວ່າລັດມີພະນັກງານຕົວແບບທີ່ແຕກຕ່າງກັນສໍາລັບການສະຫນອງຂອງການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດຫມາຍ. ເຫຼົ່ານັ້ນອາດຈະມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບຜູ້ຖືກຫາສ່ວນໃຫຍ່, ທະນາຍຄວາມເອກະຊົນ, ການເຮັດສັນຍາກັບທະນາຍຄວາມ, ການໃຫ້ບໍລິຫານທາງກົດໝາຍ, ສະພາທະນາຍແລະອື່ນໆ.ຫຼັກການແລະຄໍາແນະນໍາບໍ່ໄດ້ຮັບຮອງຮູບແບບສະເພາະໃດແຕ່ໃຫ້ການຈູງໃຈລັດເພື່ອຮັບປະກັນສິດທິຂັ້ນພື້ນຖານທີ່ຈະຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດຫມາຍຂອງບຸກຄົນທີ່ຖືກຈັບກຸມ, ຖືກຈັບກຸມ ຫຼື ຈຳຄຸກ[2], ຜູ່ຕ້ອງສົງໃສ[3] ຫຼືຖືກກ່າວຫາຂອງ, ຫຼືຄຳຮ້ອງຟ້ອງທີ່ມີການກະທໍາຜິດທາງອາຍາ, ໃນຂະນະທີ່ການຂະຫຍາຍການໃຫ້ຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດຫມາຍ ລວມເຖິງຄົນທີ່ຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບລະບົບຍຸຕິທໍາທາງອາຍາແລະຄວາມຫຼາກຫຼາຍໃນຮູບແບບການຈັດສົ່ງຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານກົດໝາຍ

11. ຫຼັກການແລະຄໍາແນະນໍາແມ່ນອີງຕາມຄວາມຮັບຮູ້ການປະເທດ, ບ່ອນທີ່ເຫມາະສົມ, ເຮັດໃຫ້ໄລຍະການຂອງມາດຕະການນັ້ນ, ເຖິງແມ່ນວ່າບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງເຂັ້ມງວດກັບການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດຫມາຍ, ສາມາດເພີ່ມຜົນກະທົບໃນທາງບວກທີ່ ສ້າງຕັ້ງແລະ / ຫຼື ການສະໜັບສະໜຸນຂອງລະບົບເປັນການຊ່ວຍເຫຼືອຢ່າງເຫມາະສົມເຮັດວຽກທາງດ້ານກົດຫມາຍ ອາດຈະມີກ່ຽວກັບລະບົບຍຸຕິທໍາທາງອາຍາໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງປະຕິບັດຫນ້າແລະການເຂົ້າເຖິງເພື່ອຄວາມຍຸດຕິທໍາ.

12. ຮັບຮູ້ວ່າຄົນບາງກຸ່ມມີສິດໄດ້ຮັບຄວາມຮຸ້ມຄອງເພີ່ມເຕີມຫຼືມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍຂື້ນເມື່ອມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບລະບົບຄວາມຍຸຕິທຳທາງອາຍາຫຼັກການ ແລະ ແນວທາງຍັງມີບົດບັນຍັດທີ່ສະເພາະເຈາະຈົງສຳຫຼັບຜູ່ຍິ່ງ ເດັກນ້ອຍ ແລະ ກຸ່ມທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການເປັນພິເສດ.

13.ຫຼັກການ ແລະ ຂໍ້ແນະນຳການສ່ວນໃຫຍ່ຈະມີຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບສິດການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍທີ່ແຕກຕ່າງໄປຈາກສິດທິໃນການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງກົດໝາຍທີ່ເປັນທີ່ຍອມຮັບໃນກົດໝາຍລະຫວ່າງຊາດ ບໍ່ມີສ່ວນໃດໃນຫຼັກການ ແລະ ຂໍ້ແນະນຳ ທີ່ຈະຕີຄວາມໄດ້ວ່າການສະໜອງໃນລະດັບນ້ອຍກວ່າຂອງການປ້ອງກັນທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍແຫ່ງຊາດທີ່ມີຢູ່ແລ້ວແລະລະບຽບການແລະສາກົນແລະພາກພື້ນ ສົນທິສັນຍາສິດທິມະນຸດຫຼືພັນທະສັນຍາທີ່ນໍາໃຊ້ກັບການບໍລິຫານຂອງ ຄວາມຍຸດຕິທໍາ, ລວມທັງ, ແຕ່ບໍ່ຈໍາກັດ, ພັນທະສັນຍາສາກົນກ່ຽວກັບປະຊາຊົນ ແລະສິດທິທາງດ້ານການເມືອງ, ສົນທິສັນຍາກ່ຽວກັບສິດທິຂອງເດັກນ້ອຍ[4], ສົນທິສັນຍາການລົບລ້າງທຸກຮູບແບບການຈໍາແນກຕໍ່ແມ່ຍິງ[5]ແລະສົນທິສັນຍາສາກົນກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງສິດທິຂອງທັງຫມົດ. ການເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານ ແລະສະມາຊິກຂອງຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າ[6]. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເຫດນີ້ບໍ່ຄວນຖືກຮັບການຕີຄວາມ ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າລັດຜູກພັນດ້ວຍສາກົນແລະ ໄດ້ນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືໃນພາກພື້ນວ່າພວກເຂົາເຈົ້າຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບຮອງຫຼືເຂົ້າເປັນພາຄີ.

ຂ. ຫຼັກການ

ຫຼັກການ 1 ສິດຕໍ່ການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ

14. ຮັບຮູ້ວ່າການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດຫມາຍແມ່ນເປັນອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນຂອງການເຄື່ອນໄຫວເປັນລະບົບຍຸຕິທໍາທາງອາຍາທີ່ແມ່ນອີງໃສ່ກົດລະບຽບການຂອງກົດຫມາຍ, ຮາກຖານສໍາລັບການຮ່ວມຂອງສິດທິອື່ນໆ, ລວມທັງສິດທິໃນການເປັນການພິຈາລະນາທີ່ຍຸຕິທໍາແລະມີຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ການປົກປັກຮັກສາທີ່ຮັບປະກັນຄວາມຍຸຕິທໍາຮາກຖານແລະຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກສາທາລະນະໃນຂະບວນການຍຸດຕິທໍາທາງຄະດີອາຍາ[7], ລັດຄວນຮັບປະກັນສິດທິໃນການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດຫມາຍໃນການຂອງເຂົາເຈົ້າ ໃນລະບົບກົດຫມາຍແຫ່ງຊາດຢູ່ໃນລະດັບທີ່ເປັນໄປໄດ້ສູງທີ່ສຸດ, ລວມທັງບ່ອນທີ່ສາມາດນໍາໃຊ້ໃນຖະທໍາມະນູນໄດ້.

ຫຼັກການ 2 ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງລັດ

15. ລັດຄວນພິຈາລະນາການສະໜອງການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍໜ້າທີ່ຂອງເຂົາເຈົ້າແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບ.ໃນຂ້ັ້ນຕອນທ້າຍນັ້ນ, ພວກເຂົາເຈົ້າຄວນຈະພິຈາລະນາບ່ອນທີ່ເຫມາະສົມ, ກັກຂັງ, ກົດຫມາຍສະເພາະແລະລະບຽບການແລະຮັບປະກັນວ່າລະບົບການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດຫມາຍທີ່ສົມບູນແບບ ໃນສະຖານທີ່ທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງ, ປະສິດທິຜົນ, ຍືນຍົງແລະຫນ້າເຊື່ອຖື. ລັດຄວນຈັດສັນຊັບພະຍາກອນທີ່ຈຳເປັນຂອງມະນຸດ ແລະ ການເງິນຢູ່ໃນລະບົບການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ

16. ລັດບໍ່ຄວນແຊກແຊງເຂົ້າກັບອົງການປ້ອງກັນຜົນປະໂຫຍດຂອງການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດຫມາຍຫຼື ຄວາມເປັນເອກະລາດຂອງບຸກຄົນໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ.

17. ລັດຄວນເສີມຂະຫຍາຍຄວາມຮັບຮູ້ຂອງປະຊາຊົນກ່ຽວກັບສິດທິຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະພັນທະພາຍໃຕ້ກົດຫມາຍໂດຍຜ່ານການວິທີການທີ່ເຫມາະສົມ, ໃນການປ້ອງກັນກະທຳຜິດທາງຄະດີອາຍາແລະຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ.

18. ລັດຄວນພະຍາຍາມທີ່ຈະເສີມສ້າງຂະຫຍາຍຄວາມຮູ້ຂອງຊຸມຊົນຂອງເຂົາເຈົ້າ ກ່ຽວກັບລະບົບຍຸຕິທໍາແລະຫນ້າທີ່ຂອງຕົນເຂົາເຈົ້າ, ວິທີທີ່ຈະຍື່ນຄໍາຮ້ອງທຸກ ກ່ອນທີ່ຈະສານປະຊາຊົນແລະທາງເລືອກກົນໄກການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ.

19. ລັດຄວນພິຈາລະນາຮັບຮອງມາດຕະການທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການແຈ້ງ ຊຸມຊົນຂອງເຂົາເຈົ້າກ່ຽວກັບການກະທໍາ ຜິດທີ່ຜິດກົດໝາຍພາຍໃຕ້ກົດຫມາຍ. ການສະຫນອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານເພື່ອການສົ່ງຍ້າຍຂອງອຳນາດໃນການຕັດສິນຂອງສານອື່ນໆ, ບ່ອນທີ່ເປັນອາຍາກຳແມ່ນ ການຈັດປະເພດແລະດໍາເນີນຄະດີທີ່ແຕກຕ່າງ, ເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການປ້ອງກັນອາຊະຍາກໍາ.

ຫຼັກການ 3 ການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍສຳລັບຜູ່ຕ້ອງສົງໃສ ຫຼື ການຟ້ອງທີ່ມີຄວາມຜິດທາງອາຍາ.

20 . ລັດຄວນຮັບປະກັນວ່າຜູ້ໃດທີ່ຖືກຈັບກຸມ, ຖືກຈັບ , ຜູ່ຕ້ອງສົງໃສຫຼື ການຟ້ອງທີ່ມີຄວາມຜິດທາງອາຍາ ມີໂທດ ໂດຍເຖິງຈໍາຄຸກຫຼື ໂທດປະຫານຊີວິດ ມີສິດຈະໃຫ້ກັບການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດຫມາຍ ຢູ່ໃນທຸກຂັ້ນຕອນຂະບວນການ ຍຸດຕິທໍາທາງຄະດີອາຍາ.

21 . ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດຫມາຍຄວນຖືກສະຫນອງໃຫ້, ໂດຍບໍ່ຄຳນຶງເຖິງວິທີການຂອງບຸກຄົນ,ຖ້າຫາກວ່າ ຜົນ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມຍຸດຕິທໍາ. ຍົກຕົວຢ່າງ:ການກຳໜົດຄວາມເລ່ງດ່ວນ ຫຼື ຄວາມຊັບຊ້ອນຂອງຄະດີ ຫຼື ຄວາມຮຸນແຮງຂອງໂທດທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ.

22 . ເດັກນ້ອຍຄວນຈະຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດຫມາຍ ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂດຽວກັນຫຼື ເງື່ອນໄຂໂທດເບົາຫຼາຍກ່ວາຜູ່ໃຫຍ່.

23 . ມັນເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕໍາຫຼວດ , ໄອຍະການ ແລະ ຜູ້ພິພາກສາເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຜູ່ທີ່ປະກົດຕົວເຫຼົ່ານັ້ນ ກ່ອນເຂົາເຈົ້າບໍ່ສາມາດຫາທະນາຍຄວາມ ແລະ / ຫຼື ຜູ້ທີ່ມີມີຄວາມສ່ຽງ ແມ່ນໄດ້ສະຫນອງໃຫ້ ການເຂົ້າເຖິງການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດຫມາຍ .

ຫຼັກການ 4 . ການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດຫມາຍສໍາລັບ ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ຂອງອາຊະຍາກໍາ

24 . ປາສະຈາກການລໍາອຽງ ຫຼື ຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງກັບສິດທິຂອງທີ່ຖືກກ່າວຫາ,ລັດຄວນ ຊອກຫາບ່ອນທີ່ເຫມາະສົມ , ສະຫນອງການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດຫມາຍກັບຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ຂອງ ອາຊະຍາກໍາ .

ຫລັກການ 5. ການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດຫມາຍສໍາລັບພະຍານ

25 . ປາສະຈາກການລໍາອຽງ ຫຼື ຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງກັບສິດທິຂອງທີ່ຖືກກ່າວຫາ,ລັດຄວນ ຊອກຫາບ່ອນທີ່ເຫມາະສົມ , ສະຫນອງການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດຫມາຍກັບຜູ່ທີ່ເປັນພະຍານຂອງອາຊະຍາກໍາ.

ຫຼັກການ 6 . ບໍ່ມີການຈໍາແນກ

26 .ລັດຄວນຮັບປະກັນການສະຫນອງການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດຫມາຍ ໃຫ້ບຸກຄົນທັງຫມົດໂດຍບໍ່ຄຳນຶງຂອງອາຍຸ, ເຊື້ອຊາດ , ສີຜິວ , ເພດ , ພາສາ , ສາສະຫນາ ຫຼື ຄວາມເຊື່ອ, ທາງດ້ານການເມືອງ ຫຼື ອື່ນໆ, ຄວາມຄິດເຫັນ , ຕົ້ນກໍາເນີດແຫ່ງຊາດຫຼື ສັງຄົມ ຫຼືຊັບສິນໃຫ້ ເປັນພົນລະເມືອງ , ຫຼື ພູມິລຳເນົາ , ການເກີດລູກ ,ການສຶກສາ ຫຼື ສະຖານະພາບ ທາງສັງຄົມ ຫຼື ສະຖານະພາບ ອື່ນໆ .

ຫຼັກການ 7 . ການສະຫນອງໃຫ້ມີການກະຕຸ້ນແລະ ໄດ້ປະສິດທິຜົນ ຂອງການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດຫມາຍ.

27 .ລັດຄວນຮັບປະກັນວ່າການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດຫມາຍທີ່ມີປະສິດທິຜົນ ແມ່ນສະຫນອງໃຫ້ກະຕຸ້ນທຸກຂັ້ນຕອນຂອງການດຳເນີນງານຍຸດຕິທໍາທາງອາຍາ.

28 .ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດຫມາຍທີ່ປະກອບມີປະສິດທິຜົນ ,ແຕ່ບໍ່ຈໍາກັດ, ບໍ່ຈຳກັດບຸກຄົນທີ່ຖືກຈັບໂດຍໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດຫມາຍ, ຮັກສາຄວາມລັບຂອງການສື່ສານ ,ການເຂົ້າເຖິງເອກະສານຂອງແຕ່ລະກໍລະນີ ແລະ ການໃຊ້ເວລາທີ່ພຽງພໍ ແລະອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການກະກຽມປ້ອງກັນປະເທດຂອງເຂົາເຈົ້າ .

ຫຼັກການ 8 .ສິດທິໃນການໄດ້ຮັບແຈ້ງ.

29 .ລັດຄວນຮັບປະກັນວ່າ ,ກ່ອນທີ່ຈະຕັ້ງຄໍາຖາມໃດໆ ແລະໃນຂະນະຂອງການຕັດອິດສະລະພາບ , ສ່ວນບຸກຄົນແມ່ນກຳນົດແຈ້ງສິດທິຂອງເຂົາເຈົ້າ ກັບການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດຫມາຍ ແລະປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງຂັ້ນຕອນອື່ນໆ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຂອງຜົນສະທ້ອນ ທີ່ເກີດຈາກການສະຫມັກໃຈສະລະສິດທິເຫຼົ່ານັ້ນ .

30 .ລັດຄວນຮັບປະກັນການກຳນົດແຈ້ງຂ່າວສານກ່ຽວກັບສິດທິໄລຍະໃນການດຳເນີນຄະດີຍຸດຕິທໍາທາງອາຍາແລະ ການບໍລິການການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດຫມາຍ ແມ່ນມີຢ່າງອິດສະລະແລະເປັນການເຂົ້າເຖິງສາທາລະນະ.

ຫລັກການ 9. ວິທີແກ້ໄຂຄວາມເສັຍຫາຍ ແລະ ປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງ.

31 .ລັດຄວນຈະສ້າງຕັ້ງວິທີແກ້ໄຂຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງ ທີ່ນໍາໃຊ້ຖ້າຫາກວ່າການເຂົ້າເຖິ ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດຫມາຍແມ່ນຖືກທຳລາຍ ,ຊັກຊ້າ ຫຼືປະຕິເສດ ຫຼື ຖ້າຫາກວ່າບຸກຄົນທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບແຈ້ງໃຫ້ຊາບຢ່າງພຽງພໍ ຂອງສິດທິເຂົາເຈົ້າ ກັບການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດຫມາຍ .

ຫຼັກການ 10.ດຸນພິນິດ ໃນການເຂົ້າເຖິງການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ.

32 . ມາດຕະການພິເສດ ຄວນຈະໄດ້ຮັບການປະຕິບັດເພື່ອຮັບປະກັນການເຂົ້າເຖິງຮູບແບບທາງດ້ານກົດຫມາຍຊ່ວຍເຫຼືອລວມເຖິງແມ່ຍິງ, ເດັກນ້ອຍແລະ ກຸ່ມທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການພິເສດ, ແຕ່ບໍ່ຈໍາກັດ , ຜູ້ສູງອາຍຸ , ຊົນເຜົ່າ , ຄົນພິການ, ຄົນທີ່ມີພະຍາດ ທາງຈິດໃຈ ບຸກຄົນທີ່ ດໍາລົງຊີວິດ ທີ່ມີ ເຊື້ອໂລກເອດສ ແລະ ອື່ນໆ ພະຍາດຕິດຕໍ່ທີ່ຮ້າຍແຮງ, ຜູ້ຊົມໃຊ້ຢາເສບຕິດ , ປະຊາຊົນຊົນເຜົ່າພື້ນເມືອງ ແລະຄົນປ່າ,ຄົນບໍ່ມີສັນຊາດ, ບຸກຄົນບໍ່ມີສັນຊາດ ,ຜູ່ຄົນອົບພະຍົບ, ແຮງງານຂ້າມຊາດ, ແລະ ຜູ່ລີ້ໄພ ແລະ ຍ້າຍບຸກຄົນບໍ່ມີບ່ອນຢູ່ພາຍໃນ. ມາດຕະການດັ່ງກ່າວຄວນຈະແກ້ໄຂເປັນພິເສດຂອງຄວາມຕ້ອງການຂອງກຸ່ມເຫຼົ່ານັ້ນ ລວມເຖິງມາດຕະການຄວາມຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງເພດຍິງຊາຍ ແລະ ອາຍຸທີ່ເໝາະສົມ.

33 . ລັດຍັງຈະຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດຫມາຍ ແມ່ນໃຫ້ບຸກຄົນທີ່ດໍາລົງຊີວິດຢູ່ໃນຊົນນະບົດ , ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ແລະ ເຂດເສດຖະກິດ ແລະດ້ອຍໂອກາດທາງສັງຄົມແລະ ບຸກຄົນທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງເສດຖະກິດ ແລະກຸ່ມດ້ອຍໂອກາດທາງສັງຄົມ .

ຫຼັກການ 11 . ການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດຫມາຍໃນຫຼັກຂໍ້ຄວນເອົາໃຈໃສ່ຂອງເດັກນ້ອຍ

34 . ໃນທັງຫມົດການຕັດສິນໃນການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດຫມາຍ ທີ່ມີຜົນຕໍ່ເດັກນ້ອຍ,[8]ເປັນຂໍ້ຄວນເອົາໃຈໃສ່ຂອງເດັກນ້ອຍຄວນຈະພິຈາລະນາໃນເບື້ອງຕົ້ນ.

35 . ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດຫມາຍ ໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍຄວນຈະໄດ້ຮັບບຸລິມະສິດ, ຢູ່ຂໍ້ຄວນເອົາໃຈໃສ່ຂອງ ເດັກນ້ອຍ , ແລະ ສາມາດເຂົ້າເຖິງ , ມີອາຍຸ ທີ່ເຫມາະສົມ , ຫຼາກຫຼາຍສາຂາວິຊາຊີບ,ປະສິດທິຜົນ ແລະຕອບສະຫນອງ ກັບຄວາມຕ້ອງການ ທາງດ້ານກົດຫມາຍ ແລະສັງຄົມ ສະເພາະຂອງເດັກນ້ອຍ.

ຫຼັກການ 12 . ເອກະລາດແລະ ປົກປັກຮັກສາຂອງຜູ້ສະໜອງ ການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດຫມາຍ

36 . ລັດຄວນຮັບປະກັນວ່າຜູ້ສະໜອງການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດຫມາຍສາມາດປະຕິບັດເຮັດວຽກຢ່າງມີປະສິດທິຂອງເຂົາເຈົ້າ, ຢ່າງອິດສະຫຼະແລະ ເປັນເອກະລາດ . ໂດຍສະເພາະ, ບັນດາລັດຄວນຈະຮັບປະກັນວ່າ ຜູ່ສະໜອງການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດຫມາຍສາມາດປະຕິບັດທັງຫມົດຂອງການປະຕິບັດຫນ້າທີ່ວິຊາສະເພາະຂອງເຂົາເຈົ້າໂດຍບໍ່ມີການຂົ່ມຂູ່ , ອຸປະສັກ,ການກໍ່ກວນ ຫຼື ການແຊກແຊງທີ່ບໍ່ເຫມາະສົມ; ສາມາດເດີນທາງເພື່ອໃຫ້ຄຳປຶກສາຫາລື ແລະ ຕອບສະຫນອງ ກັບລູກຄ້າ ຂອງເຂົາເຈົ້າຢ່າງມີອິດສະຫຼະແລະໃນຢ່າງເຕັມທີ່ຮັກສາຄວາມລັບ ທັງຢູ່ພາຍໃນ ປະເທດ ຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ ແລະຕ່າງປະເທດ , ແລະການເຂົ້າເຖິງອິດສະຫຼະການດໍາເນີນຄະດີ ແລະ ຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆແລະ ບໍ່ໄດ້ຖືກທົນທຸກ, ແລະຍັງບໍ່ໄດ້ ຖືກຄຸກຄາກັບການດໍາເນີນຄະດີ ຫຼື ການບໍລິຫານເສດຖະກິດອື່ນໆ ການປະຕິບັດການລົງໂທດໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບການປະຕິບັດຂອງຫນ້າທີ່ ເປັນມືອາຊີບໄດ້ຮັບການຍອມຮັບມາດຕະຖານແລະຈັນຍາບັນ .

ຫລັກການ 13. ຄວາມສາມາດແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດຫມາຍ

37. ລັດຄວນເອົາໃຈໃສ່ໃນກົນໄກການສະຖານທີ່ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດຫມາຍໃຫ້ມີການດຳເນີນງານທາງດ້ານສຶກສາ, ການຝຶກອົບຮົມທັກສະແລະປະສົບການທີ່ມີສອດຄ່ອງກັບການເຮັດວຽກແບບຕາມພື້ນທີ່, ລວມທັງມຸມມອງຂອງການກະທໍການຈັດການາຂອງພວກເຂົາ, ແລະສິດທິແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງແມ່ຍິງ, ເດັກນ້ອຍແລະກຸ່ມກັບຄວາມຕ້ອງການພິເສດ.

38. ການຮ້ອງທຸກວິໄນຕໍ່ກັບຜູ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດຫມາຍຄວນຈະສືບສວນທັນທີ ແລະ ຕັດສິນຕາມຄວາມສອດຄ່ອງກັບຂໍ້ກໍານົດຈັນຍາບັນດ້ານວິຊາຊີບກ່ອນທີ່ຈະເປັນຮ່າງຍຸຕິທໍາແລະຂຶ້ນກັບການທົບທວນຄືນການພິພາກສາ.

ຫຼັກການ 14. ການຮ່ວມມື

39. ລັດຄວນຮັບຮູ້ແລະຊຸກຍູ້ໃຫ້ການປະກອບສ່ວນຂອງທະນາຍຄວາມ, ສະມາຄົມ, ວິທະຍາໄລ, ພົນລະເຮືອນສັງຄົມແລະກຸ່ມອື່ນໆອີກແລະສະຖາບັນໃນການສະຫນອງການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດຫມາຍ.

40. ບ່ອນທີ່ເຫມາະສົມກັບຮູບແບບສາທາລະນະແລະເອກະຊົນແລະອື່ນໆຂອງການຮ່ວມມືຄວນໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນເພື່ອຂະຫຍາຍການໄກຂອງການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດຫມາຍໄດ້.[1]United Nations, Treaty Series, vol. 596, No. 8638

[2]The terms “arrest”, “detained person” and “imprisoned person” are understood as defined in the

Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment

(resolution 43/173, annex).

[3]The right to legal aid of suspects arises before questioning, when they become aware that they

are the subject of investigation, and when they are under threat of abuse and intimidation, e.g., in custodial

settings

[4]United Nations, Treaty Series, vol. 1577, No. 27531

[5]Ibid., vol. 1249, No. 20378

[6]Ibid., vol. 2220, No. 39481

[7]The term “justice process” is understood as defined in the Guidelines on Justice in Matters

involving Child Victims and Witnesses of Crime (Economic and Social Council resolution 2005/20,

annex). For the purpose of the Principles and Guidelines, the term shall also encompass extradition,

transfer of prisoners and mutual legal assistance proceedings.

[8]“Child” shall mean any person under 18 years of age, in line with the Convention on the Rights

of the Child.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ສິດທິມະນຸດความเห็น (0)