170119-1 ศัพท์ ที่มักสับสน ในการใช้ ชุด B – be

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ว่าถูกต้องในที่นี้ เป็นไปตามมาตรฐานของภาษา

Revised on 2017.01.18


Collins COBUILD English Dictionary

คำกริยา “be” ใช้มากที่สุดในภาษาอังกฤษ ในหลายรูป

รูป Present tense ของ “be” คือ “is” “am” และ “are”

รูป Past tense คือ “was” และ “were”

โดยที่ “be” เป็น ทั้ง “auxiliary” และ “main verb” เช่น

‘…. a problem which is getting worse.’

‘It was about four o’clock.’

เมื่อใช้ “is” “am” และ “are” ปกติจะไม่ออกเสียง เต็มคำ

เมื่อเขียน “สิ่งที่บางคนพูด” ปกติ แทน “am” และ “is” ด้วย “’m” และ “’’s” เช่น

I’m sorry,’ I said.

‘But it’s not possible,’ Lili said.

‘Okay,’ he said. ‘Your brother’s going to take you to Grafton.’

ยังสามารถ แทน “are” ด้วยการใช้ “’re” แต่เพียง เมื่อ ตามคำ “สรรพนาม” เช่น

We’re winning,’ he said.

ยังสามารถใช้ ในรูป ‘m, ‘s และ ‘re ได้

เมื่อเขียน ในแบบของ “การสนทนา”

ใช้ “be” เป็นกริยา “auxiliary”

เมื่อทำประโยครูป “continuous tense” และ “passive” เช่น

‘She was watching us.’

‘Several apartment buildings were destroyed.’

ในการ สนทนา บ่อยครั้งใช้ “get” เพื่อทำประโยครูป ‘passive’

‘He won’t get accepted with those grades.’

เมื่อใช้ “be” เป็น “main verb”

เพื่อบรรยาย “สิ่งต่างๆ” หรือ “ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนั้น”

โดยใช้ “a complement” ตามหลัง “be”

โดยที่ “compliment” นั้น เป็น คุณศัพท์ หรือ กลุ่ม นาม ก็ได้ เช่น

‘We were very happy.’

‘He is now a teenager.’

เมื่อตามหลัง “be” ด้วย ‘กลุ่ม นาม’

ที่แสดง “งาน/ตำแหน่ง เฉพาะอย่าง ภายใน องค์กรหนึ่ง”

ไม่ต้องใส่ “the” นำหน้า นาม นั้น เช่น

‘At one time, you wanted to be President.’

ข้อควรระวัง:

บางครั้งใช้ “make” แทนที่ “be” เพื่อกล่าวว่า

“บางคน มีความสำเร็จอย่างไร ในงาน/บทบาท อย่างหนึ่ง” เช่น

แทนการกล่าวว่า “He will be a good president.”

ให้ใช้ว่า “He will make a good president.”

สามารถใช้ “be” แล้วตามด้วย “จำนวน”

เพื่อกล่าวถึง อายุของคนหนึ่ง เช่น

‘Rose Gibson is twenty-seven.’

ยังสามารถใช้ “be” เพื่อกล่าวว่า “บางสิ่ง มีราคา เท่าใด” เช่น

‘How much is it?’

‘It’s five pounds.’

ยังสามารถใช้ “วลีบุพบท หลายชนิด” ให้ตามหลัง “be” เช่น

‘He was still in a state of shock.’

‘I’m from Dortmund originally.’

‘… people who are under pressure.’

บางครั้ง ใช้ ข้อความ “infinitive ‘to’” ตามหลัง “be” เช่น

‘The talks are to begin tomorrow.’

‘What is to be done?’

เมื่อใช้ “be” เป็น ‘main verb’ ในข้อความ “คำถาม” หรือ “ปฏิเสธ”

อย่าใช้ กริยา ช่วย “do” เช่น

Are you OK?’

Is she Rick’s sister?’

‘I was not surprised.’

‘It was not an easy task.’

ปกติ ไม่ใช้ “be” เป็น ‘main verb’ ใน “continuous tenses”

อย่างไรก็ตาม อาจใช้ “be” ใน “continuous tenses” ได้

เพื่อบรรยาย “พฤติกรรม ของบางคน” ที่เฉพาะเวลาหนึ่ง เช่น

‘You’re being very silly.”

อย่าสับสน ระหว่าง “be” กับ “become”

ใช้ “be” แสดงว่า “บางคน/บางสิ่ง มี คุณภาพ/นิสัย เฉพาะอย่างหนึ่ง” หรือ

อยู่ในสถานการณ์เฉพาะอย่างหนึ่ง”

ส่วน “become” ใช้เพื่อแสดงว่า

“บางคน/บางสิ่ง เปลี่ยนแปลง ในบางแนวทาง” เช่น

‘Before he became Mayor he had been a tram driver.’

‘It was not until 1845 that Texas became part of the U.S.A.’

บ่อยครั้ง ใช้ “be” ตามหลัง “there”

เพื่อ แสดง “ความมีอยู่” หรือ “เกิดขึ้น” ของ บางสิ่ง เช่น

‘Clearly there is a problem here.’

There are very few cars on this street.’

There was nothing new in the letter.’

ข้อควรระวัง:

ไม่อาจใช้ “be” โดยไม่มี “there”

เพื่อแสดงว่า “บางสิ่ง มีอยู่/เกิดขึ้น”

ไม่อาจกล่าวว่า “Another explanation is” หรือ

“Another explanation must be”

ต้องใช้ว่า There is another explanation.” หรือ

There must be another explanation.”

บ่อยครั้ง ยังใช้ “be” ตามหลัง “it”

เพื่อบรรยายถึง บางสิ่ง

“เช่น ประสบการณ์/ข้อคิดเห็น ในสถานการณ์หนึ่ง” เช่น

It was very quiet in the hut.’

It was awkward keeping my news from Ted.’

It’s strange you should come today.’

ถ้าคุณได้ไปเยี่ยม สถานที่หนึ่ง หรือ เพิ่งกลับมาจากที่นั้น”

ใน British English ใช้ว่า “You have been there.” เช่น

“I have been to Santander many times.’


Macmillan Dictionary

ให้ข้อสังเกตการใช้ “be”

ว่าใช้ ได้หลายรูปแบบ แตกต่างกัน

ขึ้นอยู่กับประธานและ tense เช่น

“present tense” ใช้

“I am” และ “he/she/it is” และ “we/you/they are

“past tense” ใช้

“I/he/she/it was” และ “we/you/they were

“past participle” ใช้

been

“present participle” ใช้

being

สามารถใช้ “be” ได้ในแนวทางต่อไปนี้

ใช้เป็น “auxiliary verb” ใน “progressive verb tense” หรือ รูป “passive”

(ตามด้วย “present participle” หรือ “past participle”) เช่น

“The train is leaving.”

“A window was broken.”

ใช้เป็น “กริยา” (ตามด้วย “infinitive ‘to’”) เช่น

“She is to marry Lord Stanhope.”

“All books are to be returned by Friday.”

“The party was to be a surprise.”

ใช้เป็น “linking verb”

(ตามด้วย คุณศัพท์ หรือ นาม เป็น ‘complement’) เช่น

“Dad was ill.”

“His wife is a doctor.”

(ตามด้วย กริยาวิเศษณ์ หรือ บุพบท) เช่น

‘The children are in bed.’

รูป ประโยค คำถาม และ ปฏิเสธ สร้างโดยไม่ใช้ “do” เช่น

Are you busy?”

“The book was not expensive.”

บ่อยครั้ง ใช้ “be”ต่อท้ายด้วย คำถาม เช่น

“You weren’t listening, were you?”

“It’s cold, isn’t it?”

ในการสนทนา หรือ เขียนไม่เป็นทางการ

สามารถใช้ “am” ในรูปย่อเป็น ‘m

และ ใช้ “is” ในรูปย่อเป็น ‘s

และ ใช้ “are” ในรูปย่อว่า ‘re เช่น

‘I’m so glad you came.’

‘Kay’s still at the office.’

‘We’re leaving tomorrow.’

รูปเขียนย่อเช่นนี้ สามารถใช้ตามด้วย “not”

เพื่อทำเป็นประโยค ปฏิเสธ เช่น

‘I’m not surprised.’

‘She’s not very strong.’

‘You’re not helping.’

สามารถเขียนย่อ รูป ปฏิเสธ ได้ด้วย โดย

ย่อ “am not” เป็น “aren’t” (ใช้ได้แต่เพียงเมื่อเป็น คำถาม)

ย่อ “is not” เป็น “isn’t”

ย่อ “are not” เป็น “aren’t”

ย่อ “was not” เป็น “wasn’t”

ย่อ “were not” เป็น “weren’t” เช่น

‘I’m next, aren’t I?’

‘Tom isn’t coming.’

‘They weren’t very nice.’

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน B Revised 170114ความเห็น (0)