การบริหารโรงเรียน 4G

Mr.k
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การบริหารจัดการศึกษา, 4G , โรงเรียนบ้านไทรงาม , ตำบลทับช้าง , อำเภอสอยดาว, จังหวัดจันทบุรี

การบริหารโรงเรียน 4G

เป็นแนวทางการพัฒนาโรงเรียนที่บูรณาการหลักการบริหารการเปลี่ยนแปลง ( Change Management ) หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participation) วงจรคุณภาพ (PDCA) และกระบวนการวิจัย เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) เข้าด้วยกัน ส่งผลให้โรงเรียนบ้านไทรงามประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ สามารถปฏิบัติงานบรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของโรงเรียน นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีทักษะความรู้ ทักษะชีวิต และทักษะความคิดที่ดี มีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) สูงขึ้นทุกปี ครูมีทักษะความรู้ความสามารถในการบูรณาการและจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ปกครองและชุมชนเกิดความเชื่อมั่นต่อการจัดการศึกษา และมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนบ้านไทรงามอย่างต่อเนื่อง


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คมกริช อันทรงความเห็น (0)