161215-4 ศัพท์ ที่มักสับสน ในการใช้ ชุด A – Ample & enough

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ เป็นไปตามมาตรฐานของภาษา

Revised on 2016.12.15

Ref.#595314


Ample และ enough


Dictionary.com สะกด คำอ่าน “ample”

(เน้น พยางค์ แรก am) ว่า “am-[uh l”

Dictionary.com สะกด คำอ่าน “enough”

(เน้น พยางค์ หลัง nuhf) ว่า “ih-nuhf


Dictionary of Problem Words and Expression

อธิบาย ความหมาย “ample” คือ

“more than enough” = มากเกินพอ

“more than adequate in size/capacity/หรือ scope”

= “มี ‘ขนาด/ความจุ หรือ ขอบเขต’ มากเกินพอดี”

ส่วน “enough” หมายถึง

“sufficient” = เพียงพอ

หรือ ‘ใน’ หรือ ‘ถึง’ ขนาด/จำนวน “ที่พึงพอใจ”

ในเมื่อ ความหมาย “ample” เป็นดังที่กล่าว

จึงฟังดู “silly” เมื่อพยายาม จะทำให้เห็น จำนวน

ด้วยการใช้ วลี เช่น “barely ample” และ “scarcely ample”

ที่ถือว่าเป็น การใช้แบบ “illogical” (ไร้เหตุผล)


Collins COBUILD English Dictionary

อธิบายการใช้ “enough” ตามหลัง คุณศัพท์ และ กริยาวิเศษณ์

ใช้ “enough” ตามหลัง คุณศัพท์ หรือ กริยาวิเศษณ์

เพื่อกล่าวว่า “บางคน/บางสิ่ง มีคุณภาพ มากเพียงพอ กับที่ต้องการ”

‘It’s big enough.’

‘We have a long enough list.’

‘The student isn’t trying hard enough.’

ถ้าหาก คุณต้องการบอกว่า “ใคร คือผู้ที่ ยอมรับ บุคคล/สิ่งของ นั้น“

ให้เพิ่ม วลี บุพบท ที่เริ่มต้นด้วย “for” เช่น

‘That’s good enough for me.’

‘Is the soup hot enough for you?’

ถ้าบางคน มีคุณภาพ มากพอ เท่าที่พวกเขาต้องการ เพื่อทำบางสิ่ง

ให้เพิ่ม ‘infinitive’ “to” ตามหลัง “enough” เช่น

‘The children are old enough to travel to school on their own.’

ยังสามารถใช้ ‘infinitive’ “to” ตามหลัง “enough”

เพื่อบอกว่า “บางสิ่งมีคุณภาพมากพอ เท่าที่ต้องการ

เพื่อให้บางคน ใช้มัน ทำบางสิ่งได้”

ถ้าคุณ ต้องการทำให้ชัดเจน ว่าคุณกำลังพูดถึง ใคร

สามารถ เพิ่ม วลี บุพบท เริ่มต้น ด้วย “for” เช่น

สามารถ กล่าวว่า “The boat was close enough to touch.”

หรือ “The boat was close enough for me to touch it.’

‘The bananas are ripe enough to eat.’

‘The music was just loud enough for us to hear it.’

ข้อควรระวัง:

อย่าใช้ “that” clause ตามหลัง “enough” เมื่อกำลัง บอกว่า

“ต้องการอะไร เพื่อทำให้ บางสิ่ง เป็นไปได้”

เช่น อย่ากล่าวว่า “The bananas are ripe enough that we can eat them.’

บางครั้งใช้ “enough” ตามหลัง คุณศัพท์ เพื่อ ยืนยัน หรือ เน้น

“ว่า บางสิ่ง หรือ บางคน มีคุณภาพ อย่างหนึ่ง” เช่น

‘It’s a common enough dilemma.’

เมื่อใช้ข้อความลักษณะนี้ บ่อยครั้ง

เพิ่ม ข้อความที่สอง ที่แตกต่างตรงข้าม เช่น

‘She’s likeable enough, but very ordinary.’

ใช้ “enough” เป็น ‘determiner’

โดยใช้ “enough” นำหน้า ‘countable noun’ รูป พหูพจน์

เพื่อบอกว่า “มี สิ่งของ/คน จำนวน มากเท่าที่ต้องการ” เช่น

‘They need to make sure there are enough bedrooms for the family.’

‘Do we have enough chairs?’

สามารถใช้ “enough” นำหน้า นาม ชนิด ‘uncountable’

เพื่อบอกว่า มีบางสิ่ง มากพอ ตามที่ต้องการ เช่น

‘We had enough room to store all the information.’

‘He hasn’t had enough exercise.’

อย่าใช้ “enough” นำหน้าติดกับนามวลี ที่เริ่มต้นด้วย ‘determiner’

หรือ นำหน้า สรรพนาม โดยให้ใช้แทนที่ ด้วย “enough of” เช่น

‘All parents worry about whether their child is getting enough of the right foods.’

‘They haven’t had enough of it.’

เมื่อใช้ “enough of” นำหน้า นาม พหูพจน์ หรือ สรรพนาม

ให้ใช้ร่วมกับ กริยา รูปพหูพจน์ เช่น

‘Eventually enough of these shapes were collected.’

‘There were enough of them to fill a large box.’

เมื่อใช้ “enough of” นำหน้า นาม เอกพจน์หรือ ‘uncountable’

หรือ สรรพนาม เอกพจน์ ให้ใช้ร่วมกับ กริยา เอกพจน์ เช่น

Is there enough of a market for this product?’

‘There is enough of it for everybody.’

สามารถใช้ “enough” ด้วยตัวเอง ทำหน้าที่ สรรพนาม

‘I’ve got enough to worry about.’

Enough has been said about this already.’

อย่าใช้ “enough” หรือ “enough” และ “นาม”

เป็น ประธาน ของประโยค ปฏิเสธ

อย่ากล่าวว่า “Enough people didn’t come.”

ให้กล่าวว่า Not enough people came.”

Not enough has been done to help them.’

Not enough attention is paid to young people.’

สามารถใช้ กริยาวิเศษณ์ เช่น

“nearly” “almost” “just” “hardly” และ “quite”

นำหน้า “enough” เช่น

‘At present there is just enough to feed them.’

‘There was hardly enough time to have lunch.’

ยังสามารถใช้ กริยาวิเศษณ์ เหล่านี้ นำหน้า

สำนวน ที่ประกอบด้วย คุณศัพท์ และ “enough” เช่น

‘We are all nearly young enough to be mistaken for students.’

‘She is just old enough to work.’

สามารถ ใช้ “enough” ตามหลังประโยค ‘adverbials’ เช่น

“interestingly” หรือ “strangely” เพื่อดีงความสนใจ

ไปที่ คุณภาพอันน่าแปลกใจ ของสิ่งที่คุณกำลังพูด เช่น

Interestingly enough, there were some questions that Brian couldn’t answer.’

‘I find myself strangely enough in agreement with Jamal for a change.’

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน A Revised 161120ความเห็น (0)