กิจกรรมบำบัดกับทักษะการเรียนรู้ของผู้ป่วยในชุมชน

จากการที่ผม ได้มีโอกาสลงชุมชนเพื่อประเมินผู้รับบริการ CVA ทีมีอาการอ่อนแรงกล้ามเนื้อซีกซ้าย ทำให้ทำกิจกรรมต่างๆไม่ได้

ซึ่งหลังจากกลับจากโรงพยาบาล ผู้รับบริการเกิดการเรียนรู้เพื่อปรับตัว ในการประกอบกิจกรรมการดำเนินชีวิตด้วยตนเอง โดยที่เริ่มจาก

ออกกำลังกายตามที่นักกายภาพบำบัดสั่ง เมื่อเริ่มมีแรงแล้วก็ให้ผู้ดูแลนำหวี แป้ง มาไว้ใกล้เตียงเพื่อที่จะได้ทำได้ด้วยตนเอง จะเห็นได้ว่าผู้รับบริการ

มีการเรียนรู้ปรับตัว ในการดำเนินกิจวัตรประจำวันด้วยตนเอง จากสภาพร่างกายที่อ่อนแรงครึ่งซีก

โดยผมได้สรุปออกมาเป็นแผนภาพดังนี้เป้าหมายครั้งต่อไปที่จะไปเยี่ยมบ้านผู้รับบริการอีกครั้ง มีเป้าหมายคือ จะสอนเทคนิคการจัดการความเครียด

ฝึกทักษะการแต่งตัว และการเคลื่อนย้ายตัวเอง เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถกลับไปเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนได้อีกครั้งหนึ่ง เห็นคุณค่าในตัวเองเพิ่มยิ่งขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครั้งแรกของการเรียนptot 221ความเห็น (0)