Writing AAR for learning PLC

Xuan Bui
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

แบบบันทึกการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review: AAR)

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เรียน

เรียนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ชื่องาน

การบริหารสถานศึกษาด้วยการจัดการความรู้ KM

AAR ครั้งที่…1…

วัน/เวลาที่เริ่มปฏิบัติงาน

16 ตุลาคม 2559

วัน/เวลาที่สิ้นสุดการปฏิบัติงาน

16 ตุลาคม 2559

วันที่ทำ AAR

12 พฤศจิกายน 2559

เวลาเริ่ม-สิ้นสุด

13.00 - 15.30 น.

ผู้ร่วม AAR

นางสาวซวน ถิ บุ่ย

เป้าหมาย

1. เพื่อพัฒนาการจัดการความรู้ KM ในการเข้าร่วมกิจกรรมการอบรม รายวิชา 102611 การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้

2. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจอย่างชัดเจนและประสบการณ์ใหม่ๆในการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้ที่สถานศึกษาแห่งหนึ่ง

ผลการปฏิบัติ

1. ครูแนะนำและอธิบายความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการความรู้ให้นักศึกษาฟัง ช่วยให้นักศึกษาเข้าใจการทำ KM มากขึ้นซึ่งเป็นความรู้ที่ไม่เคยรู้มาก่อน หรือว่ารู้แล้วแต่ยังไม่รู้ลึก

2. นักศึกษาได้มีโอกาสแชร์ประสบการณ์ของตนเองให้ครูและเพื่อนๆคนอื่นฟัง และทุกคนอภิปรายและช่วยกันแก้ไขปัญหาหรือข้อด้อยของตัวอย่างการจัดการความรู้นั้น

3. นักศึกษาสามารถสอบถามปัญหาที่ยังไม่เข้าใจ เพื่อได้มีความรู้ที่ถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับการทำ KM

เรียนได้อะไร

1.องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization: LO)

2. ประเภทของความรู้: Explicit Knowledge และ Tacit Knowledge

3.ขั้นตอนของการจัดการความรู้ (เพาะชำโมเดล)

4. PLC (Professinal Learning Community) และความสัมพันธ์ของ KM และ PLC

5.ตัวอย่างการทำ KM ของโรงเรียนเทศบาล ๔

ดำเนินหรือปรับปรุงแก้ไขอะไร

จากความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับในการอบรม

1. นักศึกษาสามารถทำ KM ได้และแก้ไขปัญหาโดยตรงในเวลาปฏิบัติ

2. ต้องมีผู้เชี่ยวชาญในเฉพาะด้านต่างๆ เพื่อช่วยจัดกิจกรรมต่างๆ ตามขั้นตอนการทำ KM

3. มีเป้าหมายอย่างชัดเจน และต้องจัดเวลาปฏิบัติให้มีความเหมาะสมกับเวลาที่กำหนดในการทำ KM

ข้อปฏิบัติในการทำงานต่อไป

1. การที่มีวิธีจัดการเรียนการสอนอย่างอื่นเพื่อดึงดุดความสนใจของนักศึกษา

2. การเปลี่ยนแปลงกิจกรรมเพื่อสร้างบรรยากาศในห้องเรียน

3. การประเมินความรู้และประสบการณ์ที่นักศึกษาได้รับหลังจากการอบรมนางสาวซวน ถิ บุ่ย

ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ความเห็น (0)