ประสงค์ซื่อจะสื่อความ....ภุชงคปยาตฉันท์ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

มาคารวะ

ไพรเราะมาก

หายไปนานเลยครับ