ดอกปีบ 

 

เป็นยาอายุวัฒนะ

เปรียบเหมือนพยาบาล 

ผู้ที่ให้การดูแลและส่งเสริมสุขภาพแก่ปวงชน 

ต้นปีบ เป็นไม้ขึ้นเร็ว

เกิดได้ในป่าทุกชนิด

สามารถสร้างเสริมธรรมชาติ

เช่นเดียวกับ การพยาบาลที่เป็นบริการสุขภาพที่จำเป็นต่อสังคมตลอดไป