เลี้ยงเป็ดกำจัดวัชพืชในสวนยางพารา (โดยไม่ใช้สารเคมี)

เกษตรกรในตำบลทุ่งใหญ่ มีอาชีพการทำสวนยางพารา บางเครัวเรือนจะเลี้ยงสัตว์ควบคู่ไปด้วย เช่นเลี้ยงวัว แพะ เป็ด ไก่ หมู ฯลฯ ซึ่งจากประสบการณ์จริงของเกษตรกร พบว่าการเลี้ยงเป็ดในสวนยางพาราอายุ 2 - 3 ปี ให้ประโยชน์สูงสุด เพราะเป็ดจะช่วยกำจัดวัชพืช และเพิ่มความชื้น และปุ๋ยอินทรีย์ให้แก่ต้นยางพาราด้วย สามารถควบคุมวัพืชทั่ว ๆ ไปได้ โดยเฉพาะหญ้าคาได้เป็นอย่างดีทั้งในฤดูฝน และฤดูแล้ง โดยไม่ต้องใช้สารเคมี เพราะมูลเป็ดเป็นการเพิ่มปุ๋ยและให้ความชื้นแก่ดิน (หากสามรถเลี้ยงห่านร่วมด้วยก็จะสามารถป้องกันงูพิษได้อีกทางหนึ่งด้วย)

ขั้นตอนและวิธีการ

1. ใช้ลวดตาข่ายหรืออวนล้อมบริเวณสวนยางพารา (อายุ 2 - 3 ปี) ที่มีวัชพืชมากและต้องการกำจัด
2. นำเป็ดรุ่นเดรยวกันประมาณ 50 - 100 ตัว ปล่อยในบริเวณตาข่ายที่ล้อมไว้
3. จัดรางน้ำ - อาหาร ให้อยู่รอบ ๆ พื้นที่บริเวณต่ข่าย และสามารถย้ายรางน้ำ - อาหารได้ตามความเหมาะสม
4. ทำจากพื้นที่บรเวณเล็ก ๆ แล้วจึงค่อย ๆ เพิ่มเป็นวงกว้าง จนทั่วทั้งบริเวณ

ปัญหาอุปสรรค

1. ต้องมีมาตราการจัดการกับอันตรายจากสิ่งรบกวน เช่น สุนัข
2. ต้องอยู่ในบริเวณใกล้กับที่พักอาศัยเพราะดูแลได้ง่าย
3. มีเสียงและกลิ่นรบกวน
4. หาแหล่งน้ำยาก