ฉันท์วสันตดิลก.....อักษรยกถักทอมอบพ่อหลวงความเห็น (0)