การวิจัยในชั้นเรียนแบบรวมพลัง


การวิจัยในชั้นเรียนที่ครูร่วมมือร่วมใจกันทำงานในเป้าหมายเดียวกัน

          การวิจัยในชั้นเรียนแบบรวมพลัง เป็นการวิจัยที่มีการดำเนินการโดยครูในโรงเรียนหลายคนหรือทุกคนมาร่วมมือร่วมใจกันทำการวิจัยเพื่อตอบปัญหา  หรือเพื่อพัฒนาวิธีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอน  และการพัฒนาผู้เรียน  ซึ่งเป้าหมายหลักของการวิจัยคือแสวงหาความรู้เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงาน  ส่วนวัตถุประสงค์นั้นก็เพื่อศึกษาปัญหา หาสาเหตุและแนวทางแก้ปัญหา  เพื่อศึกษาความคิดสะท้อนของผู้เกี่ยวข้อง  เพื่อสังเคราะห์ผลการดำเนินงานและเพื่อพัฒนาปรับปรุงงาน

          ยกตัวอย่างเช่น  โรงเรียนบ้านเพิก (รัฐประชาสามัคคี) สพท.นม.1   มีปัญหาเรื่องทักษะการคิดวิเคราะห์  โรงเรียนจึงร่วมมือกันทั้งโรงเรียนหาวิธีการที่จะแก้ปัญหานี้  และได้กำหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนวิธีการที่หลากหลายเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์    ซึ่งกระบวนการจัดการเรียนรู้ครูเป็นดังนี้

          1. ครูจัดกระบวนการเรียนรุ้แบบบุรณาการภายในสาระการเรียนรู้และข้ามสาระการเรียนรู้  โดยสอดแทรกทักษะการคิดวิเคราะห์

          2. ครูจัดกระบวนการเรียนรู้เน้นการปฏิบัติจริง  โดยใช้กระบวนการกลุ่ม ฝึกให้คิดเป็นทำเป็นและแก้ปัญหาเป็น            3. ครูจัดกระบวนการเรียนรู้เน้นให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน  โดยเน้นทักษะการคิดวิเคราะห์และสร้างองค์ความรู้

          4. ครูจะใช้คำถามเป็นตัวกระตุ้นให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์ทุกสถานการณ์  นอกจากนั้นยังให้นักเรียนได้ฝึกการตั้งคำถามและตอบถามด้วย

          นอกจากนั้นในทุกกิจกรรมของโครงการจะสอดแทรกทักษะการคิดวิเคราะห์ตามความเหมาะสม  และที่เป็นจุดเน้นของโรงเรียนคือทุกห้องเรียนจะจัดให้มีกิจกรรมยามเช้า  (ก่อนเข้าเรียนวิชาแรก) ครูจะจัดกิจกรรมฝึกให้นักเรียนได้คิด  โดยมีสถานการณ์ให้แล้วให้นักเรียนฝึกคิดวิเคราะห์จากคำถาม   และยังมีกิจกรรมฝึกคิด ฝึกเขียน ฝึกเรียนที่บ้าน  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มอบหมายให้นักเรียนได้ฝึกคิดร่วมกับผุ้ปกครอง

        ทั้งนี้ครุผุ้สอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึงช่วงชั้นที่ 2 ได้ทดลองการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในลักษณะนี้ทุกคน  เพื่อแก้ปัญหาด้านการคิดวิเคราะห์   ซึ่งครุทุกคนจะมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเป็นประจำเพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

หมายเลขบันทึก: 61705เขียนเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2006 15:16 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 16:26 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (2)
  • มาสนับสนุนการทำวิจัยครับ
  • ขอบคุณครับผม

คุณขจิตคะ 

      ขอบคุณมากที่ท่านแวะให้การสนับสนุน  อีกไม่ช้าจะมีสรุปผลการวิจัยในชั้นเรียนแบบรวมพลัง  มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชาว blog

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี