ข้อกำหนดในการโดยสารเครื่องบินมีอะไรบ้าง

1.ก่อนเข้ารับการตรวจบัตรโดยสาร หรือเช็กอิน นำของ เหลว เจล และสเปรย์ หรือวัสดุอื่นๆ ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกันที่มีขนาดบรรจุภัณฑ์เกินกว่า 100 มิลลิลิตร รวมทั้งวัตถุแหลมคมทุกชนิดใส่ในกระเป๋าสัมภาระที่จะผ่านเช็กอินเพื่อลำเลียงส่งขึ้นเครื่องบิน หากต้องการนำของเหลว เจล สเปรย์ ถือขึ้นบนเครื่องบิน ของเหลวนั้นต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตร โดยต้องนำใส่ไว้ในถุงพลาสติกใสแบบซิปล็อกขนาด 20X20 เซนติเมตร (มีจัดเตรียมไว้ที่โต๊ะหน้าเคาน์เตอร์เช็กอิน) ผู้โดยสาร 1 คน ต่อ 1 ถุง ปริมาณของเหลวในถุงเมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร

สำหรับผู้โดยสารที่มีอาวุธปืนต้องแจ้งเจ้าหน้าที่สายการบิน ณ เคาน์เตอร์เช็กอิน ผู้โดยสารไม่ได้รับอนุญาตให้นำพาสารหรือวัตถุอันตรายทุกชนิดไปกับเครื่องบิน ไม่ว่าจะบรรทุกไปกับสัมภาระที่เช็กอินหรือนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน

2.เมื่อผู้โดยสารขาออกเช็กอินแล้ว จะต้องเข้ารับการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง (ภายในประเทศไม่ต้องผ่านขั้นตอนนี้)

3.จากนั้นผู้โดยสารจะเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจค้น เริ่มจากเตรียมบัตรโดยสารให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ นำกระเป๋าที่ถือติดตัวใส่ถาดเข้าเครื่องเอกซเรย์ หากมีคอมพิวเตอร์แบบพกพา แจ๊กเกต เข็มขัดและถุงซิปล็อกบรรจุของเหลว ให้แยกใส่อีกถาดเพื่อเข้าเครื่องเอกซเรย์ สำหรับตัวผู้โดยสารให้เดินผ่านเครื่องตรวจจับโลหะ หากใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจ หรือตั้งครรภ์ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อผ่านช่องทางเฉพาะและรับการตรวจค้นร่างกายด้วยมือ

ผู้โดยสารที่เดินผ่านเครื่องตรวจจับโลหะแล้วเกิดสัญญาณเตือน จะต้องเดินกลับไปตรวจซ้ำอีกครั้งว่ายังมีสิ่งของที่เป็นโลหะหลงเหลืออยู่หรือไม่ หากพบว่ามีให้ใส่ลงถาดที่จัดเตรียมไว้ผ่านเครื่องเอกซเรย์ และเดินผ่านเครื่องตรวจจับโลหะเป็นครั้งที่ 2 กรณีียังมีสัญญาณเตือน เจ้าหน้าที่จะเชิญให้ผู้โดยสารรอในพื้นที่ที่ จัดไว้ และเจ้าหน้าที่ตรวจค้นจะมารับไปตรวจค้นร่างกายเพื่อตรวจหาสาเหตุที่ทำให้เครื่องตรวจจับโลหะส่งสัญญาณ

เมื่อผู้โดยสารได้รับการตรวจค้นร่างกายและสัมภาระทุก ขั้นตอนแล้วก็ไปรอขึ้นเครื่องบินได้ ผู้โดยสารที่ปฏิเสธการตรวจค้น ไม่ว่าจะเป็นการตรวจค้นกระเป๋าสัมภาระ หรือการตรวจค้นร่างกาย และปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยานจะไม่ได้รับอนุญาตให้ผ่านจุดตรวจค้นเพื่อไปขึ้นเครื่องบินส่วนของเหลวที่ได้รับการยกเว้น ได้แก่ นม และอาหารสำหรับทารกในปริมาณที่เหมาะสม รวมถึงยาที่มีเอกสารกำกับชัดเจน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน kmpperpความเห็น (0)