ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับกิจกรรมบำบัด

เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง เศรษฐกิจที่สามารถอุ้มชูตัวเองได้ ให้มีความพอเพียงกับตัวเอง (Self Sufficiency) อยู่ได้โดยไม่สร้างความเดือดร้อนให้ตนเอง และผู้อื่น ซึ่งต้องสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจของตนเองให้ดีเสียก่อน มีความพอกินพอใช้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ย่อมสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าและฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศได้

กิจกรรมบำบัด (อังกฤษ: Occupational Therapy) เป็นวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีโดยอาศัยกิจกรรมเป็นสื่อ เป้าหมายเบื้องต้นของกิจกรรมบำบัด คือ การส่งเสริมให้บุคคลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วย ผู้พิการทางกาย เด็กที่มีปัญหาด้านพัฒนาการหรือการเรียนรู้ ผู้ป่วยจิตเวช ผู้สูงอายุ ฯลฯ สามารถทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้อย่างเต็มความสามารถ ซึ่งนักกิจกรรมบำบัดจะต้องอาศัยความรู้หลายๆด้าน เพื่อช่วยลดข้อจำกัดทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสังคมของบุคคลเหล่านั้น อีกทั้งยังอาจต้องช่วยปรับ/ให้คำแนะนำในการปรับสภาพแวดล้อม เพื่อช่วยให้พวกเขาสามารถทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้อย่างเต็มศักยภาพ

โดยความเกี่ยวข้องของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมบำบัดก็คือจุดประสงค์ที่ต้องการให้ผู้ที่มีปัญหาไม่ว่าจะทางด้านร่างกาย จิตใจ หรือเศรษฐกิจ สามารถดำรงชีวิตได้ด้วยความสามารถของตนเอง


5923006 นางสาวชนม์ชนก สินธุวงษ์ภูษา

อ้างอิง :

https://th.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B4...

http://www.fisheries.go.th/cf-kung_krabaen/kkb5.ht...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับกิจกรรมบำบัดความเห็น (0)