เศรษฐกิจพอเพียงกับกิจกรรมบำบัด

เศรษฐกิจพอเพียงกับกิจกรรมบำบัด

  • คำว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นคำที่คุ้นเคยกับชาวไทยเป็นอย่างมาก ได้ยินกันมาตั้งแต่เด็กคุณครูที่โรงเรียนสอนเรื่องนี้และปลูกฝังเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเสมอ ซึ่งเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงชี้แนวทางการดำเนินชีวิตให้แก่ชาวไทยมาเป็นระยะเวลานาน เพื่อให้คนไทยดำรงอยู่บนการเปลี่ยนแปลงต่างๆผ่านยุคสมัยที่เปลี่ยนไป เศรษฐกิจพอเพียงคือการที่สามารถอยู่ได้ด้วยตนเอง พออยู่พอกินพอใช้ โดยไม่เกิดความเดือดร้อน ไม่ต้องพึ่งพาหรือหยิบยืมของผู้อื่น ใช้ชีวิตแบบพออยู่พอกิน มีพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยยึดหลักความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ใช้ความรู้ความสามารถ และคุณธรรม สามารถ เป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนที่เหมาะสมและสมารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา และใช้ได้กับทุกคนทุกสาขาอาชีพทั้งเด็กและผู้ใหญ่ นักกิจกรรมบำบัดก็สามารถนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงความไม่ตึงไปไม่หย่อนไปไม่มากเกินพอดีหรือน้อยเกินไปมาประยุกต์ใช้ได้ โดยการรักษาคนไข้ด้วยกิจกรรมที่เป็นสื่อในการรักษาไม่ให้กิจกรรมที่หนักเกินขีดจำกัดที่คนไข้สามารถรับได้เพราะอาจส่งผลเสียตามมาไม่ให้คนไข้ทำกิจกรรมที่เบาเกินไปเพราะการรักษาอาจไม่ได้ผลตามที่คาดหวังไว้ ควรรักษาด้วยความมีเหตุผล ใช้เหตุผลและคำนึงถึงผลที่จะกิดขึ้นการการรักษาอย่างรอบคอบ และมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวพร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นนึกถึงความเป็นไปได้เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นภายหน้า โดยใช้ความรู้ความสามารถที่มีเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้ป่วย และมีคุณธรรมเป็นพื้นฐานที่ดี มีความซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียร อดทนอดกลั้น หากนักกิจกรรมบำบัดนำหลักดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ก็สามารถเป็นนักกิจกรรมบำบัดที่พร้อมด้วยคุณสมบัติที่ดี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นักกิจกรรมบำบัดกับเศรฐษกิจพอเพียงความเห็น (0)