ปัญหาการนำหลักสูตรไปใช้

1.ปัญหาของการพัฒนาหลักสูตร

1.1 ขาดครูที่มีคุณสมบัติตรงตามรายวิชาการจัดการเรียนการสอน

1.2 การไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงบทบาทการสอนของครูตามแนวหลักสูตรสถานศึกษา

1.3 การประเมินหลักสูตรมักไม่ค่อยครอบคลุมทั้งระบบหลักสูตร ส่วนมากจะประเมินเฉพาะด้านทำให้ไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริง

2. แนวทางแก้ไข

2.1 จัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพให้กับครูผู้สอน

2.2 จัดการประชุมลงมติหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน

2.3 เลือกรูปแบบการประเมินแบบผสมผสานกันมากกว่าการยึดรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเป็นหลัก

3. สรุป

ในด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาควรจัดให้มีการใช้หลักสูตรนำร่องในการจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อสอดคล้องกับท้องถิ่นและสถานศึกษา

จุดเด่นของ กศน.อำเภอศีขรภูมิ

ในแต่ละเทอมมีการฝึกอบรมอาชีพให้กับนักศึกษาหรือผู้ที่สนใจในอาชีพต่างๆ ได้มาเรียนรู้และปฏิบัติจริง แล้วสามารถนำสิ่งที่เรียนไปประกอบอาชีพ ก่อใหเกิดรายได้ ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพัฒนาหลักสูตรความเห็น (0)