เนื้อหา ในข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างประเทศไทย กับ Australia

อรกิตติ์
เนื้อหาของข้อตกลงฉบับนี้ เป็นไปในกรอบขององค์การการค้าโลก (WTO) โดยประกอบไปด้วย 19 หัวข้อ

       -         Objectives and Definitions ( ข้อ 101-104) ในหัวข้อแรกได้กล่าวถึงกรอบของการทำข้อตกลงว่าอยู่ในกรอบของ GATT วัตถุประสงค์ในการทำข้อตกลง คำนิยาม และอาณาเขตการบังคับใช้ ( สังเกตุเห็นว่าใน Article 101 กำหนดให้ข้อตกลงการค้าเสรีฉบับนี้เป็นไปภายใต้ข้อตกลง GATT และ GATS เท่ากับว่า เป็นความตกลงระหว่างประเทศที่ใช้กฎหมายระหว่างประเทศ เป็นสนธิสัญญา ทำให้มีผลผูกพัน ซึ่งจะขอกล่าวต่อไปในเรื่องผลผูกพัน )                         

            -         Trade in Goods ( ข้อ 201-209) ในหัวข้อที่ 2 เป็นเรื่องของการค้าสินค้า โดยกล่าวถึงขอบเขตการค้า national treatment การยกเลิกอากรศุลกากร การเร่งยกเลิกภาษีศุลกากร กำหนดค่าธรรมเนียม anti-dumping มาตรการอุดหนุนและตอบโต้ การอุดหนุนส่งออกสินค้าเกษตร มาตรการที่ไม่ใช่ภาษีศุลกากร  

           -         Custom Procedures ( ข้อ 301-311) ในหัวข้อที่ 3 เป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับ พิธีการทางศุลกากร โดยกำหนดขอบเขต การประเมินราคา การอำนวยความสะดวกทางศุลกากร การใช้ประโยชน์จากการจัดการร่วมกัน การทบทวนการอุทธรณ์ การแจ้งล่วงหน้า การปฏิบัติกับสินค้าที่มี certificate of origin การค้าไร้ตลาดและระบบอัตโนมัติ risk management หน่วยเผยแพร่ข่าวสารและสอบถาม   

            -         Rules of Origin ( ข้อ 401-415) หัวข้อที่ 4 เป็นเรื่องกฎของแหล่งกำเนิดสินค้า การคำนวณสัดส่วนมูลค่าวัตถุดิบระหว่างประเทศ การบันทึกข้อมูลการผลิต การตราส่ง การจดทะเบียนผู้ส่งออก certificate of origin การลงโทษผู้ส่งออก การขอรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร การจัดเก็บข้อมูล การตรวจสอบแหล่งกำเนิด การระงับและการปฏิเสธสิทธิพิเศษ การทบทวนอุทธรณ์ และ Committee on Rules of Origin           สินค้าที่จะได้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรภายใต้ความตกลงฉบับนี้จะต้องเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศคู่สัญญา คือ ประเทศำทยและออสเตรเลีย โดยกฎเกณฑ์ที่นำมาพิจารณามีอยู่ 3 แบบคือ                 กฎการผลิตของสินค้าที่ได้จากธรรมชาติ (Wholly Obtained Goods)           กฎการเปลี่ยนพิกัด (Change of Tariff Classification) กฎสัดส่วนมูลค่าวัตถุดิบภายในประเทศไทยและประเทศออสเตรเลีย (Regional Value Content: RVC) สำหรับสัดส่วน RVC ตามที่ประเทศไทยกับประเทศออสเตรเลียได้ตกลงกันนั้นอยู่ที่ 40 หรือ 45 ของราคาสินค้าส่งออก   

              -         Safeguards ( ข้อ 501-509) ในหัวข้อที่ 5 เป็นเรื่องของการปกป้อง การใช้มาตรการปกป้องในช่วงปรับเปลี่ยน ขอบเขตการใช้และระยะเวลาของมาตรการ การไต่สวน มาตรการชั่วคราว การแจ้งการหารือ การชดเชยความเสียหาย มาตรการปกป้องทั่วไป มาตรการปกป้องพิเศษสำหรับสินค้าเกษตรอ่อนไหวและมาตรฐานของมาตรการ

                            -         Sanitary and Phytosanitary Measures and Food Standards ( ข้อ 601-610) หัวข้อที่ 6 เป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับ มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชและมาตรฐานอาหาร ขอบเขตพันธกรณี การทำให้เกิดความกลมกลืน ความเท่าเทียมกัน วิธีการควบคุม การตรวจ การอนุญาต การแลกเปลี่ยนข้อมูลและความร่วมมือ เวทีในการปรึกษาหารือ การระงับข้อพิพาท   

                  -         Industrial Technical Barriers to Trade ( ข้อ 701-707) หัวข้อที่ 7 เป็นเรื่องอุปสรรคทางเทคนิคของการค้าสินค้าอุตสาหกรรม ขอบเขตข้อผูกพัน แหล่งกำเนิดสินค้า ความกลมกลืนและเท่าเทียมกันของกฎระเบียบ วิธีการประเมินเพื่อรับรอง การร่วมมือทางเทคนิคและการประสานงาน 

                                     -         Trade in Services ( ข้อ 801-816) ในหัวข้อที่ 8 เป็นเรื่องการค้าบริการ โดยกำหนดขอบเขต วัตถุประสงค์ การปฏิเสธผลประโยชน์ การชำระการโอนเงิน การยอมรับ สิทธิพันธกรณี ความร่วมมือ ข้อผูกพันเป็นการเฉพาะทั้ง การเข้าสู่ตลาด national treatment ข้อผูกพันเพิ่มเติม การทบทวนข้อผูกพัน ตารางข้อผูกพัน การแก้ไข การอ้างอิงและการสงวนสิทธิตาม GATT

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน FTA thai-Australia

คำสำคัญ (Tags)#กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ#fta#การค้า

หมายเลขบันทึก: 61422, เขียน: 20 Nov 2006 @ 23:09 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 12:23 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)