RSS เป็นรูปแบบหนึ่งของWebfeed ซึ่งเป็นระบบที่มีพื้นฐานมาจากXML
โดยที่ผู้ใช้ สามารถนำหัวข้อต่างๆที่ต้องการนำเสนอมาจัดให้อยู่ในรูปแบบที่เป็น
มาตราฐาน ซึ่งสามารถดูและจัดการได้ด้วยโปรแกรมที่มีชื่อว่า RSS-aware
หรือนำไปเป็นหัวข้อหนึ่ง บนหน้าเว็บได้ และโปรแกรมRSS-awareเองยังแบ่ง
ออกเป็นตัวโปรแกรมเดี่ยวๆ หรือเป็นแบบตัวเสริมในโปรแกรมที่มีอยู่แล้วเช่น
IE Firefox ส่วนโปรแกรมที่เรียกว่าFeed readerนั้น จะเป็นโปรแกรม
ที่ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของหัวข้อหรือข้อมูลต่างๆ และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
โปรแกรมนี้จะทำการปรับปรุงโดยอัตโนมัติ

ที่มา http://en.wikipedia.org/wiki/RSS
บทความนี้จัดทำเป็นรายงานในวิชา 178375 :: XML and Web Services