การคิดเป็นเรื่องสำคัญ ทำอย่างไรจึงสอนให้เด็กรู้จักใช้ความคิด
และเป็นความคิดของเด็กโดยตรง เป็นความสามารถของเด็กเมื่อคิด
แล้ว สามารถสื่อออกมาเป็นคำพูดให้ผู้อื่นเข้าใจได้ จึงลองใช้ภาพ
เป็นสื่อช่วยกระตุ้นให้เด็กได้แสดงความคิดเห็นส่วนตัว เช่นสอนเรื่อง
การปฏิบัติตามกฎหมาย  ได้นำภาพรถชน  ให้นักเรียนดูแล้วร่วมสนทนา
เกี่ยวกับภาพ  เช่นทำไมรถจึงชนกัน   ชนกันแล้วมีผลอย่างไร  นักเรียน
คิดว่าจะมีวฺธีการแก้ปัญหานี้ได้อย่างไร  นักเรียนก็สามารถแสดงความ
คิดเห็นได้ รู้จักการใช้เหตุผล