วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2549

17.00 น.-18.00 น. รายงานตัว, แบ่งกลุ่มและเดินทางไปวัดสันติวัน

18.00 น.-19.00 น. เข้าที่พัก, อาบน้ำ, ทำกิจส่วนตัว

19.00 น.-20.00 น. รับประทานอาหารเย็น

20.10 น.-21.40 น. ปฐมนิเทศการอบรม, กติกามารยาทการอยู่ค่าย

21.40 น. พักผ่อน

22.00 น. คณะกรรมการประชุมสรุปกิจกรรมประจำวัน

วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2549

04.30 น. สัญญาณปลุก

05.00 น.-06.00 น. ธรรมรับอรุณ

06.00 น.-07.00 น. อาบน้ำ, ทำกิจส่วนตัว

07.00 น.-08.30 น. รับประทานอาหารเช้า

08.30 น.-09.30 น. พิธีเปิดการอบรม

09.40 น.-10.40 น. กิจกรรม กลุ่มสัมพันธ์

10.50 น.-12.00 น. กิจกรรม การบริหารจิตเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

12.00 น.-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น.-14.10 น. กิจกรรม สนทนาธรรมและการอภิปราย

14.20 น.-15.20 น. กิจกรรม พื้นฐานศาสนา

15.20 น.-15.30 น. รับประทานอาหารว่าง

15.30 น.-16.30 น. กิจกรรม ลัทธิความเชื่อ

16.30 น.-18.00 น. รับประทานอาหารเย็นและพักผ่อน

18.00 น.-19.30 น. ทำวัตรเย็น อบรมจิตภาวนา

19.30 น.-21.30 น. กิจกรรม ละครฉากแรก เกิด-ตาย เทียนปัญญา

21.40 น. พักผ่อน

22.00 น. คณะกรรมการประชุมสรุปกิจกรรมประจำวัน

วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2549

04.30 น. สัญญาณปลุก

05.00 น.-06.00 น. ธรรมรับอรุณ

06.00 น.-06.45 น. ตักบาตรความดี

06.45 น.-07.30 น. อาบน้ำ, ทำกิจส่วนตัว

07.30 น.-08.30 น. รับประทานอาหารเช้า

08.30 น.-10.40 น. กิจกรรม ศีล 5

10.50 น.-12.00 น. กิจกรรม กฎแห่งกรรม

12.00 น.-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น.-14.10 น. กิจกรรม บาป-บุญ

14.20 น.-15.20 น. กิจกรรม กตัญญูกตเวทิตา

15.20 น.-15.30 น. รับประทานอาหารว่าง

15.30 น.-16.30 น. พิธีปิด

16.30 น.-17.30 น.เดินทางกลับถึงมหาวิทยาลัยนเรศวร