​การศึกษาที่ผิด = ไร้การศึกษา

การศึกษาที่ผิด = ไร้การศึกษา

*******************************
ปัจจุบันระบบสังคมได้ฝาก และมีความหวังกับระบบการศึกษาที่มีอยู่ โดยหวังว่าจะช่วยพัฒนาคน(เด็กๆ และ ลูกหลาน) ในระดับปัจเจก ให้เป็น "มนุษย์" ที่ดี และ ในระดับประเทศ เป็น "ทรัพยากรมนุษย์" ที่ดี

แต่ถ้าเราปล่อยให้เด็ก ลูกหลานเราไปหลงเชื่อผู้อื่น (ปรโตโฆสะ) ที่ไม่ใช่กัลยาณมิตร แต่เป็น ปาปมิตร ที่พาหลงทาง เพ้อฝัน อยู่กับค่านิยมที่ไร้สาระ กับความบันเทิงที่ไร้สาระ เด็กๆ ก็จะหลงไปติดยึดกับสิ่งไร้สาระเหล่านั้น โดยไม่มีโอกาสในการพัฒนาตัวเองได้เลย

ในภาวะที่มีปัญหาเช่นนี้ แม้จะใช้ความพยายามเท่าใด หรือทุ่มเทวุ่นวายอยู่กับสิ่งที่ไร้สาระเหล่านั้นมากเท่าใด ก็ไม่มีโอกาสที่จะนำไปสู่การมีการศึกษาได้เลย ที่น่าจะถือได้ว่าเป็นการศึกษาที่ผิด ที่มีค่าเท่ากับ "ไร้การศึกษา" นั่นเอง

จึงเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่ทุกระดับ พ่อ แม่ บุพพการี และผู้ปกครองทุกระดับ จะช่วยกันวางแผน และประคับประคองให้เด็กๆ (ไม่จำกัดอายุ) ที่ยังไม่มีการศึกษา (ยังไม่พัฒนาตัวเองอย่างถูกต้อง) ให้มีกัลยาณมิตร ทำตัวเป็นกัลยาณมิตร และมี "ปรโตโฆสะ" ที่ดีเป็นปัจจัยแวดล้อมภายนอก ในการพัฒนาชีวิต

และใช้โยนิโสมนสิการ (คิดอย่างถูกวิธี ในใจอย่างแยบคาย มีระเบียบ อย่างลึกซึ้ง) ทั้ง 4 แบบ เป็นปัจจัยภายใน คือ

1. อุปายมนสิการ (คิดถูกวิธี โดยอุบาย มีวิธี ให้เข้าถึงความจริง)
2. ปถมนสิการ (คิดอย่างระเบียบ มีเส้นทางที่ถูกต้อง เป็นลำดับ)
3. การณมนสิการ (คิดอย่างมีเหตุผล หาสาเหตุ แหล่งที่มา)
4. อุปปาทกมนสิการ (คิดให้เกิดผล กุศลธรรม)

และใช้สติปัญญาในการคิด พิจารณาในการพัฒนาชีวิตในขั้นต่อๆไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความรู้เพื่อชีวิตความเห็น (0)