ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปหลักและการใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้น รายวิชาภาษาอังกฤษรหัสวิชาอ21102กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1

kroo sopa
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปหลักและการใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้น

รายวิชาภาษาอังกฤษรหัสวิชาอ21102กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1

ผู้ศึกษา นางโสภาเรียบร้อย

โรงเรียน พญารามวิทยา

ปีที่พิมพ์ 2558

บทคัดย่อ

รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปหลักและการใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้น

รายวิชาภาษาอังกฤษรหัสวิชาอ21102กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศชั้นมัธยมศึกษาปีที่1

มีวัตถุประสงค์ในการวิจัยดังนี้1)เพื่อพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปหลักและการใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้นรายวิชาภาษาอังกฤษรหัสวิชาอ21102กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนพญารามวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต33 ให้เป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพ

ตามเกณฑ์มาตรฐาน75/752)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปหลักและการใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้นรายวิชาภาษาอังกฤษรหัสวิชาอ21102

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนพญารามวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต333)เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนสำเร็จรูปหลักและการใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้นรายวิชาภาษาอังกฤษรหัสวิชาอ21102กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนพญารามวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต33

4)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนพญารามวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต33ที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปหลักและการใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้นรายวิชาภาษาอังกฤษรหัสวิชาอ21102กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/1 ภาคเรียน

ที่2ปีการศึกษา2557โรงเรียนพญารามวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต33

ในการเลือกกลุ่มตัวอย่างได้ทำการเลือก โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากนักเรียนจำนวน 1 ห้องเรียน โดยได้เลือกนักเรียน รวม22 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติt – testแบบDependentค่าเฉลี่ย()ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)ผลการศึกษาพบว่า

1.บทเรียนสำเร็จรูปหลักและการใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้นรายวิชาภาษาอังกฤษรหัสวิชา

อ21102กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศชั้นมัธยมศึกษาปีที่1มีประสิทธิภาพเท่ากับ80.03/79.39ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์75/75 ที่กำหนดนักเรียน

2.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเพิ่มขึ้นจากคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01

3.ค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนสำเร็จรูปหลักและการใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้นรายวิชาภาษาอังกฤษรหัสวิชาอ21102กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/1

มีค่าเท่ากับ 0.5976แสดงว่าผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 59.76

4.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1โรงเรียนพญารามวิทยาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต33มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปหลักและการใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้นรายวิชาภาษาอังกฤษรหัสวิชาอ21102กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโดยภาพรวม

อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( = 4.63)และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.32)

โดยสรุปการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปหลักและการใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้นรายวิชาภาษาอังกฤษรหัสวิชาอ21102กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศชั้นมัธยมศึกษาปีที่1

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทำให้ผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้ จึงควรสนับสนุนให้ครูผู้สอน

นำรูปแบบนี้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นและบรรลุตามจุดประสงค์การเรียนรู้ของรายวิชาต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปหลักและการใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้นรายวิชาภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ21102 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ความเห็น (0)