นครศรีธรรมราชเป็นเมืองโบราณที่มีประวัตศาสตร์ยาวนาน  มีความสำคัญทั้งทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  การปกครอง  และศาสนา  นครศรีธรรมราชมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันอย่างก้าวขวาง