........คนเรานั้นต้องมีนวัตกรรม  คือต้อง innovative  หรือต้องรู้จักสร้างสรรค์ ต้องมีความพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้า ปรับให้ทันความเปลี่่ยนแปลงของโลก แต่ว่าก็ต้องสามารถปรับโลกให้เหมาะสมสอดคล้องกับความเป็นอยู่หรือความพอใจ หรือความสุขสบายของตัวเองเหมือนกันต้องแก้ปัญหาด้วยความคิดนั่นเอง........