โรงเรียนอู่ทอง ได้กำหนดนโยบายและจุดเน้นที่สำคัญ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางให้บุคลากรของโรงเรียนได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการ
1 ปี  ปีงบประมาณ 2550  เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลต่อนักเรียนและโรงเรียน 4 ประการ ดังนี้คือ
1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีโอกาสได้เรียนรู้ตลอดชีวิต
    เช่น  พัฒนาห้องสมุดมีชีวิต  ส่งเสริมการเรียนการสอนสองภาษา
2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน
    เช่น  พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา  ส่งเสริมการผลิต
    สื่อบทเรียนสำเร็จรูป
3. ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกันเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการศึกษา
4. ส่งเสริมและพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมอย่างต่อเนื่อง