นโยบายในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของโรงเรียนอู่ทอง

  ติดต่อ

  นโยบายการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ  
โรงเรียนอู่ทอง ได้กำหนดนโยบายและจุดเน้นที่สำคัญ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางให้บุคลากรของโรงเรียนได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการ
1 ปี  ปีงบประมาณ 2550  เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลต่อนักเรียนและโรงเรียน 4 ประการ ดังนี้คือ
1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีโอกาสได้เรียนรู้ตลอดชีวิต
    เช่น  พัฒนาห้องสมุดมีชีวิต  ส่งเสริมการเรียนการสอนสองภาษา
2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน
    เช่น  พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา  ส่งเสริมการผลิต
    สื่อบทเรียนสำเร็จรูป
3. ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกันเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการศึกษา
4. ส่งเสริมและพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมอย่างต่อเนื่อง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หลายหลากเรื่องราว

หมายเลขบันทึก: 61257, เขียน: , แก้ไข, 2012-05-20 19:11:47+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #นโยบายการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (3)

ผอ.วินัยคะ  อยากอ่านกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต  ขอให้ผู้รับผิดชอบช่วยเล่าหน่อยค่ะ

ห้องสมุดมีชีวิตหมายถึงแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกในสังคมได้ศึกษาค้นคว้าใฝ่หาความรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข มีชีวิตชีวา สดชื่น แจ่มใส โดยกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิตที่โรงเรียนดำเนินการคือ
     1. ให้บริการสื่อที่หลากหลาย ทั้งด้านสื่อเอกสาร และสื่อเทคโนโลยี  นักเรียนสามารถใช้บริการดูหนัง
ฟังเพลงได้
     2. จัดบรรยากาศในห้องสมุดให้เป็นมุมต่าง ๆ  คือ มุมเฉลิมพระเกียรติฯ  มุมเด็ก  มุมอ่านวารสาร นิตยสาร มุมอ่านหนังสือพิมพ์  มุมอ่านหนังสือทั่วไป มุมพักผ่อน  มุมสนทนา  มุมวัยรุ่น
     3.  จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหลากหลายรูปแบบ โดยจัดเวทีประกวด  การตอบปัญหา  เวทีการแสดง
     4.  การจัดกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิตเน้นการบริการ โดยให้บริการด้วยใจ  โดยทีมงานห้องสมุดมีคติว่า
"คุณต้องได้ในสิ่งที่คุณต้องการ" เพื่อให้ผู้ใช้บริการพอใจ

กัลยา
IP: xxx.172.199.254
เขียนเมื่อ 

อยากได้วิธีการทำแผนงานของห้องสมุดมีชีวิตค่ะ รบกวนอธิบายให้ฟังได้ไหมค่ะ