ชื่นใจไปบนการเผยตน

การเผยตนเป็นกิจกรรมสุดท้ายของภาคเรียน ที่เป็นช่วงเวลาของการนำเสนอความรู้ ควบคู่ไปกับการทบทวนตนเองว่าในภาคเรียนนี้ได้เรียนรู้อะไร รวมทั้งนำเสนอวิธีการหาความรู้ รูปแบบวิธีการเรียนรู้ของตนเอง ตลอดจนข้อที่ตนเองได้ปรับปรุงแก้ไขและจะพัฒนาต่อไปในภาคเรียนหน้าด้วย

คุณครูให้เวลาในการทำงานเผยตนเป็นเวลา ๑ สัปดาห์ ตลอดสัปดาห์นั้นทุกคนต้องวางเป้าหมายและประเมินการทำงานของตนเองทุกๆ วันเพื่อตั้งเป้าหมายในการพัฒนางานของวันรุ่งขึ้นสมุดประมวลความรู้ของ ด.ญ.ชมบุญ รุ้งกำธรธรรม (ข้าวป้าง)
เมื่อเพื่อนออกมานำเสนอ ทุกคนต้องตั้งใจฟัง และบันทึกคำถามที่ตนเองอยากจะถามเพื่อนแต่ละคนเอาไว้ในสมุด เมื่อเพื่อนนำเสนอการเผยตนจบแล้วก็จะถึงช่วงของการตอบคำถาม ที่เจ้าของเรื่องจะเป็นผู้เลือกเพื่อนเองบันทึกคำถามที่อยากถามเพื่อนจากสมุดบันทึกของ ด.ญ.ชมบุญ รุ้งกำธรธรรม (ข้าวป้าง)

ตัวอย่างชิ้นงานการนำเสนอของ ด.ญ.ณัฐนิช ประเสริฐศรี (เอมี่) ที่เรียนรู้การใช้โปรแกรม ppt มาจากการเข้ากลุ่มประสบการณ์เลือกอิสระ จึงอยากทดลองนำมาใช้จริงในการเผยตน

บันทึกคำแนะนำที่ ด.ญ.ภูษณิศา สุรพณิช (อิม) มีให้กับ ด.ญ.ดิศนัดดา ภูริปโชติ (ไหม)

บันทึก AAR ที่ ด.ญ.ดิศนัดดา ภูริปโชติ (ไหม) มีต่อตนเองในการทำงาน "เผยตน" ในครั้งนี้


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกตนฝนปัญญาความเห็น (0)