การจัดทำแผนกลยุทธ์ โดยเน้นผลลัพธ์สรุป ความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการเข้ารับการอบรมโครงการจัดทำแผนกลยุทธ์

วันที่ 9-10 กันยายน 2559

ณ ห้องประชุมทิพยวรรณ นิลทยาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

โดย ผศ.ดร.ทิพยวรรณ นิลทยา

การจัดทำแผนโดยมุ่งเน้นผลลัพธ์

สามารถสรุปขั้นตอนได้ดังนี้

 1. วิเคราะห์องค์กร นำผลการประกันคุณภาพมาหา คำสำคัญที่ต้องทำ
 2. นำคำสำคัญมาสร้างวิสัยทัศน์โดยให้แต่ละกลุ่ม คิดแล้วทีมบริหารช่วยสก้ด
 3. จากวิสัยทัศน์นำสู่พันธกิจ
  1. บริหารหลักสูตร จัดการเรียนการสอน และพัฒนานักศึกษา เพื่อผลิตพยาบาลที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานสากล สามารถปฏิบัติงานอย่างมีสมรรถนะเชิงวัฒนธรรม ฉลาดใช้เทคโนโลยี มีคุณลักษณะบัณฑิตศตวรรษที่ 21
  2. ผลิตผลงานวิจัย นวัตกรรม ผลงานวิชาการ เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต และการบริการวิชาการ
  3. บริการวิชาการ และพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการพยาบาล และการสาธารณสุข เพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ และมีความเข้มแข็งทางสุขภาพ
  4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ ท้อถิ่น และวิชาชีพการพยาบาล
  5. บริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล พัฒนาบุคลกรสู่มืออาชีพ มีการประกันคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานสากล
 4. จากพันธกิจนำสู่ยุทธศาสตร์
 5. จากยุทธศาสตร์มุ่งสู่กลยุทธ์
  1. พัฒนาระบบบริหารหลักสูตรอย่างเป็นระบบ มีการวางแผนหลักสูตร นิเทศติดตามการใช้หลักสูตร และการประเมินผลการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
  2. พัฒนาเนื้อหาหลักสูตรของสถาบันให้มีประสิทธิภาพทันสมัย เหมาะสมสอดคล้องกับนักศึกษา สอดคล้องกับท้องถิ่น รวมทั้งกลุ่มประเทศอาเซียน
  3. พัฒนาเนื้อหาที่เน้นสมรรถนะวิชาชีพพยาบาล ทักษะภาษาอังกฤษ และภาษามลายู เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
  4. จัดหาและพัฒนาสื่อและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้ทันสมัยเพียงพอ เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา
  5. พัฒนาระบบการช่วยเหลือนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ำให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้น
  6. ควบคุมดูแล พัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ และนำกระบวนการวิเคราะห์คุณภาพแบบทดสอบเพื่อยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
  7. ส่งเสริมให้มีการบูรณาการการเรียนการสอนกับทุกพันธกิจ
 6. จากกลยุทธ์มุ่งสู่การเขียนโครงการซึ่งนำโครงการเดิมมาทบทวนแต่ละกลุ่มช่วยกันคิดโครงการเพิ่มเติม
 7. แต่ละโครงการกำหนดค่าเป้าหมาย 4 ปี
 8. คำนวณเป้าหมายของกลยุทธ์ ได้จากค่าเฉลี่ยทุกโครงการ หากง่ายเพิ่มทีละ 5 ปานกลาง ทีละ 3 ยากที่ละ 1
 9. คำนวณเป้าหมายของยุทธศาสตร์ ได้จากค่าเฉลี่ยค่าเป้าหมายทุกกลยุทธ์
 10. คำนวณเป้าหมายของพันธกิจได้จากค่าเฉลี่ยค่าเป้าหมายทุกยุทธศาสตร์
 11. คำนวณเป้าหมายของวิสัยทัศน์ได้จากค่าเฉลี่ยค่าเป้าหมายทุกพันธกิจ
 12. คิดผลลัพธ์ของโครงการ จากค่าเฉลี่ยของทุกตัวชี้วัดโครงการโดยใช้ Rubric scoring
 13. คิดผลลัพธ์ของกลยุทธ์ จากค่าเฉลี่ยของทุกโครงการ
 14. คิดผลลัพธ์ของยุทธศาสตร์ จากค่าเฉลี่ยของทุกกลยุทธ์
 15. คิดผลลัพธ์ของพันธกิจ จากค่าเฉลี่ยของทุกยุทธศาสตร์
 16. คิดผลลัพธ์ของวิสัยทัศน์ จากค่าเฉลี่ยของทุกพันธกิจ

วิสัยทัศน์

ภายในปีการศึกษา 2559-2562 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มุ่งผลิตพยาบาลที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานสากล สามารถปฎิบัติงานอย่างมีสมรรถนะเชิงวัฒนธรรม ฉลาดใช้เทคโนโลยี พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการพยาบาล บริการวิชาการเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ และมีความเข้มแข็งด้านสุขภาพบนพื้นฐานของการวิจัย โดยบุคลากรมืออาชีพ บริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล เพื่อสังคมสมานฉันท์ สันติสุข ก้าวสู่ประชาคมคุณภาพแห่งอาเซียน

พันธกิจ

ยุทธศาสตร์

4.1 ด้านผลิตพยาบาล

4.2 ด้านวิจัยและผลงานวิชาการ

4.3 ด้านบริการวิชาการแก่สังคม

4.4 ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

4.5 ด้านบริหารจัดการ

4.6 ด้านพัฒนานักศึกษา

4.7 ด้านนโยบาย แผน และ ประกันคุณภาพ

2.1 จัดทำแผนยุทธศาสตร์การวิจัยให้เป็นรูปธรรม พัฒนาระบบกลไกการพัฒนางานวิจัย ส่งเสริมการทำวิจัยเป็นทีม

KPI

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

ความพึงพอใจ

0.01-1.51

1.52-3.50

3.51-4.50

4.51

การเข้าร่วม(ร้อยละ)

51-60

61-70

71-80

81-90

91-100

คู่มือ

บทที่ 1

บทที่ 2

บทที่ 3

บทที่ 4

บทที่ 5

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน QAPNUความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ดีใจที่ได้อ่านบันทึกท่านรองฯ

กำลังรออ่านอยู่เลย

เป็นประเด็นที่มีประโยชน์มาก

สามารถนำเอาไปปรับใช้ในการทำงานได้

ขอบคุณมากๆครับ

เขียนเมื่อ 

ความสุขของคนทำงาน