เซต

เซต

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง เซต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นี้ จัดทำขึ้นเพื่อมุ่งพัฒนาให้นักเรียนได้ฝึกฝนการคิด วิเคราะห์ คิดเชื่อมโยงด้านคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต อันจะนำไปสู่การพัฒนานักเรียนให้มี ความพร้อม ความสามารถและทัศนคติที่ดีต่อการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ พร้อมทั้งบรรลุตามตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ช่วยให้เกิดความสะดวกต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งชุดกิจกรรมการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ เรื่อง เซต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประกอบไปด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จำนวน 11 ชุด ดังนี้

ชุดที่ 1 เซตและการเป็นสมาชิกของเซต

ชุดที่ 2 การเขียนเซต

ชุดที่ 3 ชนิดของเซต

ชุดที่ 4 เซตที่เท่ากันและเซตที่เทียบเท่ากัน

ชุดที่ 5 สับเซต

ชุดที่ 6 เพาเวอร์เซต

ชุดที่ 7 เอกภพสัมพัทธ์และแผนภาพเวนน์ – ออยเลอร์

ชุดที่ 8 ยูเนียนและอินเตอร์เซกชันของเซต

ชุดที่ 9 คอมพลีเมนต์และผลต่างของเซต

ชุดที่ 10 การแรเงาแผนภาพเวนน์ – ออยเลอร์

ชุดที่ 11 การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับจำนวนสมาชิกของเซตจำกัด

set.pdf

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เซตความเห็น (0)